Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Kommuneplantillæg Vedtaget Tillæg 10 - Genbrugsstationen
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Forslag
Under politisk behandling
Vedtaget
Tillæg 1 - Klimatilpasning
Tillæg 2 - Bagsværd Erhvervskvarter
Tillæg 3 - Mørkhøjvej 231-241
Tillæg 5 - Vandtårnsvej 62
Tillæg 6 - Huldbergs Allé
Tillæg 10 - Genbrugsstationen
Tillæg 7 - VVM Vandindvinding HOFOR
Tillæg 8 - VVM CMC Biologics
Tillæg 20 - Lokalcentre og lokale butikker
Tillæg 21 - Holmevej 9-15
Tillæg 12 - Bagsværd Rocenter
Tillæg 14 - Gammelmosevej 253-261
Tillæg nr. 13 - Vilh. Bersøes Alle/ Niels Finsens Alle/ Erik Bøghs Alle
Tillæg 17 Hovedstrøg
Tillæg nr. 18 Huldbergs Allé 1-5
Tillæg 19 - Bagsværd Hovedgade 177
Tillæg 15
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Tillæg 10 - Genbrugsstationen


Høring start 4. oktober 2016 
Høring slut 29. november 2016 
Dato for vedtagelse 22. februar 2017 
Baggrund og formål

I takt med den stigende genanvendelse af affald og byggematerialer ønsker Gladsaxe Kommune at udvide Genbrugsstationen på Turbinevej med det ubebyggede areal nord for den eksisterende Genbrugsstation.

På arealet, som hidtil har været udlagt som rekreativt område, findes den fredede gravhøj Sneglehøj. Udvidelsen af Genbrugsstationen skal ske i respekt for fortidsmindet.

Dette vil blandt andet ske ved at friholde et areal omkring gravhøjen, og samtidig sikre, at containere bliver placeret i et nedsænket område, så gravhøjen fortsat vil være synlig fra motorvejen.

Det udvidede område vil ikke blive anvendt til opbevaring af farligt affald, og området vil ikke blive bebygget.

Parallelt med kommuneplantillægget er der udarbejdet et forslag til lokalplan 231 med mere detaljerede planbestemmelser. Der er desuden udarbejdet en VVM redegørelse, som beskriver udvidelsens miljømæssige konsekvenser.

 
Redegørelse

Da planens område ligger inden for et indvindingsopland for drikkevand, skal kommunen redegøre for, hvordan grundvandet beskyttes. Området ligger uden for de såkaldte NFI-områder (Nitratfølsomt indvindingsområde) og OSD-områder (Område med Særlige Drikkevandsinteresser). Læs mere i redegørelsen om OSD.

 
Rammer

Med kommuneplantillægget ændres rammeområde 9F1 fra at være et område til rekreative formål til også at have anvendelse som teknisk anlæg og genbrugsstation, kørevej m.v., rammeområde 9T3.

Bortset fra anvendelsen sker der ikke ændringer i rammebestemmelserne. Området må fortsat ikke bebygges, og der må ikke opbevares farligt affald.

For rammeområde 9T2 ændres det maksimale etageantal fra 2 til 3, og bygningshøjden hæves fra 8,5 til 12 meter.

Desuden foretages enkelte formelle rettelser i de tre rammeområder 9E1, 9E2 og 9E3. Ved en teknisk fejl blev der i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2013 indført utilsigtede anvendelsesbestemmelser i disse rammeområder. Alle tre rammeområders anvendelse blev ved en fejl ændret fra Erhverv til Kontor- og serviceerhverv.  Med dette kommuneplantillæg tilbageføres disse utilsigtede ændringer til, hvad der var hensigten, og som var gældende i Kommuneplan 2009. Samtidig ajourføres Kommuneplanens bestemmelser om pladskrævende detailhandel gældende for rammeområde 9E1.

 
Miljøvurdering

Parallelt med kommuneplantillægget er der udarbejdet en VVM redegørelse for udvidelsen af Genbrugsstationen. Alle væsentlige miljøforhold er behandlet samlet i denne redegørelse, som dermed udgør den nødvendige miljørapport for både kommuneplantillæg og lokalplan.