Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Kommuneplantillæg Vedtaget Tillæg 12 - Bagsværd Rocenter
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Forslag
Under politisk behandling
Vedtaget
Tillæg 1 - Klimatilpasning
Tillæg 2 - Bagsværd Erhvervskvarter
Tillæg 3 - Mørkhøjvej 231-241
Tillæg 5 - Vandtårnsvej 62
Tillæg 6 - Huldbergs Allé
Tillæg 10 - Genbrugsstationen
Tillæg 7 - VVM Vandindvinding HOFOR
Tillæg 8 - VVM CMC Biologics
Tillæg 20 - Lokalcentre og lokale butikker
Tillæg 21 - Holmevej 9-15
Tillæg 12 - Bagsværd Rocenter
Tillæg 14 - Gammelmosevej 253-261
Tillæg nr. 13 - Vilh. Bersøes Alle/ Niels Finsens Alle/ Erik Bøghs Alle
Tillæg 17 Hovedstrøg
Tillæg nr. 18 Huldbergs Allé 1-5
Tillæg 19 - Bagsværd Hovedgade 177
Tillæg 15
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Tillæg 12 - Bagsværd Rocenter


Baggrund og formål

Som et led i generel opgradering af Bagsværd Rostadion på Bagsværd Sø, ønsker Danmarks Rostadion I/S at forny Rocentret på Skovalléen 40 med et nyt byggeri. En del af de eksisterende bygninger er gamle, og pladsen er dårligt udnyttet. Det ønskede nye byggeri vil derfor ikke blive større end det eksisterende.

Området er omfattet af sø- og skovbeskyttelseslinjer efter naturbeskyttelsesloven. Det ønskede byggeri vil være betinget af, at der kan meddeles dispensation fra disse.

Parallelt med kommuneplantillægget er der udarbejdet en lokalplan 233, der med bestemmelser om højde, omfang og materialer sikrer, at det nye byggeri vil blive nænsomt indpasset i landskabet.

 
Redegørelse

Kommunen skal sikre, at der tages hensyn til grundvandsbeskyttelsen, når der planlægges for byudvikling i de såkaldte OSD områder (Områder med særlige drikkevandsinteresser).

På trods af, at bebyggelsesprocenten øges fra 15% til 23%, vil kommuneplantillægget ikke kunne medføre øget bebyggelse. Den øgede bebyggelsesprocent er alene et udtryk for ajourføring i forhold til eksisterende forhold, hvor den faktiske bebyggelsesprocent i dag er 23%.

Da kommuneplantillægget alene omfatter en mindre rammeændring, som ikke vil medføre øget bebyggelse, er der således ikke udarbejdet redegørelse for grundvandspåvirkningen.

Nærmeste Natura 2000 område ligger i en afstand af ca. 600 meter. Området, som indeholder en række beskyttede arter og naturtyper, vil ikke blive påvirket af kommuneplantillægget.

Skovloven har til formål at bevare og værne landets skove. Med kommuneplantillægget vil de nærtliggende fredskovsområder ikke blive påvirket.

 
Rammer

Den hidtidige ramme for området fastlægger, at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 15% for området som helhed, og at der højst må bygges i en etage.

Disse grænser er imidlertid overskredet, da der gennem tiden er givet dispensation til bygningsmæssige udvidelser. I dag er den faktiske bebyggelsesprocent for området ca. 23%, og flere bygninger er opført i to etager.

Med dette kommuneplantillæg bliver bebyggelsesprocenten for rammeområde 2F3 derfor justeret til de nuværende 23%, og etageantallet bliver fastlagt til højst to. Et nyt Rocenter vil således kunne få et omfang, der har samme størrelse men ikke er større end det eksisterende.

 
Miljøvurdering

Der er gennemført en miljøscreening af kommuneplantillægget og lokalplan 233. Planerne vurderes ikke at have væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljørapport.

For det samlede projekt for opgradering af Rostadion er der fremlagt en VVM redegørelse, som beskriver projektets mulige påvirkninger af miljøet. En ombygning af Rocentret indgår i vurderingen af de samlede miljøpåvirkninger.