Tillæg 15


Baggrund og formål

Ejeren af ejendommen Gladsaxe Ringvej 51A ønsker at anvende ejendommen til en skrothandel med behov for kontorbyggeri og halbyggeri. Gladsaxe Kommune har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag, der muliggør anvendelsen, og fastlægger rammer for omfang og udformning af byggeri på ejendommen.

 
Redegørelse

Da planens område ligger inden for oplandet til et OSD- og NFI-område (Områder med Særlige Drikkevandsinteresser og Nitratfølsomme Indvindingsområder) skal kommunen redegøre for, hvordan grundvandet beskyttes. Læs mere herom i redegørelse om OSD og NFI.

 
Rammer

Med kommuneplantillægget ændres rammeområde 9.D.2 (Materielgård) til at hedde 9.E.4 (Jernplads). Området, som hidtil har været udlagt til offentlige formål, ændres til erhverv, bebyggelsesprocenten hæves fra 25 til 50, og den maksimale etagehøjde hæves fra 9 til 12 meter.

 
Miljøvurdering

Med kommuneplantillægget ændres rammeområde 9.D.2 (Materielgård) til at hedde 9.E.4 (Jernplads). Området, som hidtil har været udlagt til offentlige formål, ændres til erhverv, bebyggelsesprocenten hæves fra 25 til 50, og den maksimale etagehøjde hæves fra 9 til 12 meter.