Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Kommuneplantillæg Vedtaget Tillæg 19 - Bagsværd Hovedgade 177
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Forslag
Under politisk behandling
Vedtaget
Tillæg 1 - Klimatilpasning
Tillæg 2 - Bagsværd Erhvervskvarter
Tillæg 3 - Mørkhøjvej 231-241
Tillæg 5 - Vandtårnsvej 62
Tillæg 6 - Huldbergs Allé
Tillæg 10 - Genbrugsstationen
Tillæg 7 - VVM Vandindvinding HOFOR
Tillæg 8 - VVM CMC Biologics
Tillæg 20 - Lokalcentre og lokale butikker
Tillæg 21 - Holmevej 9-15
Tillæg 12 - Bagsværd Rocenter
Tillæg 14 - Gammelmosevej 253-261
Tillæg nr. 13 - Vilh. Bersøes Alle/ Niels Finsens Alle/ Erik Bøghs Alle
Tillæg 17 Hovedstrøg
Tillæg nr. 18 Huldbergs Allé 1-5
Tillæg 19 - Bagsværd Hovedgade 177
Tillæg 15
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Tillæg 19 - Bagsværd Hovedgade 177


Baggrund og formål

Der arbejdes i disse år på Sundheds- og Handicapudvalgets område med forandringer, der betyder, at der på sigt ikke vil være behov for at anvende samtlige af de nuværende kommunalt ejede ejendomme. Det drejer sig blandt andet om Bagsværd Hovedgade 177, der har stået tom siden 2014.

Ejendommen Bagsværd Hovedgade 177 er i Kommuneplan 2013 og lokalplan 103 udlagt til offentlige formål, sociale institutioner. Det er en forudsætning for et eventuelt fremtidigt salg, at anvendelsen ændres. Der er derfor udarbejdet forslag til lokalplan 246, som ændrer anvendelsen til boligformål.

Nord for ejendommen på den anden side af Bagsværd Hovedgade ligger et villaområde omfattet af rammeområde 2B12. Rammeområde 2B12. justeres med et kommuneplantillæg, så dette også omfatter ejendommen Bagsværd Hovedgade 177.

 
Redegørelse

Da planens område ligger inden for oplandet til et OSD- og NFI-område (Områder med Særlige Drikkevandsinteresser og Nitratfølsomme Indvindingsområder) skal kommunen redegøre for, hvordan grundvandet beskyttes. Læs mere herom i redegørelse om OSD og NFI.

 
Rammer

Nord for ejendommen på den anden side af Bagsværd Hovedgade ligger et villaområde omfattet af rammeområde 2B12. Med kommuneplantillægget justeres rammeområde 2B12, så dette også omfatter ejendommen Bagsværd Hovedgade 177. Området får en bebyggelsesprocent på 30, et max etageantal på 1 etage og en parkeringsnorm på 1 parkeringsplads pr. bolig.

 
Miljøvurdering

Der er gennemført en miljøscreening af lokalplan 246 og det tilhørende kommuneplantillægget 19. Det vurderes på baggrund af screeningen ikke at være nødvendigt at gennemføre en miljøvurdering, da lokalplanen kun vil indebære en mindre justering af planbestemmelserne i et allerede fuldt udbygget område, og planændringerne vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet.