Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Kommuneplantillæg Vedtaget Tillæg 2 - Bagsværd Erhvervskvarter
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Forslag
Under politisk behandling
Vedtaget
Tillæg 1 - Klimatilpasning
Tillæg 2 - Bagsværd Erhvervskvarter
Tillæg 3 - Mørkhøjvej 231-241
Tillæg 5 - Vandtårnsvej 62
Tillæg 6 - Huldbergs Allé
Tillæg 10 - Genbrugsstationen
Tillæg 7 - VVM Vandindvinding HOFOR
Tillæg 8 - VVM CMC Biologics
Tillæg 20 - Lokalcentre og lokale butikker
Tillæg 21 - Holmevej 9-15
Tillæg 12 - Bagsværd Rocenter
Tillæg 14 - Gammelmosevej 253-261
Tillæg nr. 13 - Vilh. Bersøes Alle/ Niels Finsens Alle/ Erik Bøghs Alle
Tillæg 17 Hovedstrøg
Tillæg nr. 18 Huldbergs Allé 1-5
Tillæg 19 - Bagsværd Hovedgade 177
Tillæg 15
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Tillæg 2 - Bagsværd Erhvervskvarter


Baggrund og formål

Novo Nordisk ønsker at udvide en del af produktionen i Bagsværd Erhvervskvarter. Af hensyn til virksomhedens interne logistik, er det væsentligt, at de nye funktioner etableres i sammenhæng med den eksisterende produktion.

Byggeriet, der både omfatter nybyggeri og tilbygning til eksisterende bygninger på Brudelysvej, ønskes opført i 3 etager og op til 15 meter plus tekniketage. Byggeriet vil medføre en bebyggelsesprocent på højst 110 procent.

Med de gældende rammebestemmelser for område 6E2 må bebyggelsesprocenten højst være 75, Max antal etager 3 og Max bygningshøjde 12 meter.

Parallelt med kommuneplantillægget er der udarbejdet et forslag til lokalplan 226 med mere detaljerede planbestemmelser.

 
Redegørelse

Da planens omrmråde ligger inden for et såkaldt NFI-område (Nitratfølsomt indvindingsområde) skal kommunen redegøre for, hvordan grundvandet beskyttes. Læs mere herom i redegørelsen om OSD. (Områder med særlige drikkevandsinteresser)

 
Rammer

Med kommuneplantillægget oprettes et nyt rammeområde 6E7, som får Bebyggelsesprocent 110, Max antal etager 4 og Max bygningshøjde 18 meter.

Den resterende del af rammeområde 6E2 bevarer de hidtidige bestemmelser.

Der foretages desuden enkelte formelle rettelser i rammeområderne 6E1, 6E2 og 6E3. Ved en teknisk fejl er der i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2013 indført visse utilsigtede bestemmelser i disse rammeområder. I rammeområde 6E1 og 6E2 er der således indført bestemmelser om bevaring af afskærmningsbælter og støjzoner langs Bagsværd Bypark, og i rammeområde 6E3 er områdets anvendelse ved en fejl ændret fra Erhverv til Kontor- og serviceerhverv.  Med dette kommuneplantillæg tilbageføres disse utilsigtede ændringer til, hvad der var hensigten, og som var gældende i Kommuneplan 2009.

 
Miljøvurdering

Der er gennemført en miljøscreening af kommuneplantillægget og lokalplan 226. Planerne vurderes ikke at have væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljørapport.