Tillæg 5 - Vandtårnsvej 62


Baggrund og formål

Boka Group, der ejer ejendommen Vandtårnsvej 62, ønsker at bygge et kontorhus i 6 etager og i maximalt 24 meters højde.

Med de gældende rammebestemmelser for område 17E4 må bebyggelse højst opføres i 5 etager og i op til 20 meter.

For at imødekomme ønsket er der behov for en ændring af kommuneplanens rammer.

Byrådet offentliggør sammen med dette kommuneplantillæg et forslag til lokalplan 227, der fastlægger detaljerede bestemmelser for det kommende byggeri.

Se lokalplanforslaget her (Link ud af Kommuneplan 2013).

 
Redegørelse

Boka Group ønsker at bygge et nyt kontorbus på ca. 15.820 m2 samtidig med, at en del af den tidligere fabrik, en bygning i 3 etager på ca. 2.143 m2, bevares. Når der tages hensyn til den eksisterende bygning og den forurening, der er registreret på ejendommen, er det ikke muligt at udnytte den maksimale bebyggelsesprocent på 150 i en bebyggelse i 5 etager. 

 
Rammer

I kommuneplantillægget ændres rammebestemmelserne for Vandtårnsvej 62 i rammeområde 17E4, ved at antallet af etager øges fra 5 til 6 og bygningshøjden hæves fra 20 til 24 meter for denne ejendom.

Rammeændringen indarbejdes som en særbestemmelse i rammeområde 17.E.4.

 
Miljøvurdering

Der er gennemført en screening af kommuneplantillægget og lokalplan 227. Planerne vurderes ikke at have væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Foranstaltninger i forbindelse med jordforureningen håndteres jf. Jordforureningsloven. Der er derfor ikke udarbejdet en miljørapport.