Bagsværd Bypark


Kvarteret er under omdannelse fra erhvervsområde til et attraktivt byområde bestående af boliger, butikker samt kontor- og serviceerhverv. I udviklingen af området lægges vægt på bæredygtighed, byrum og byliv.

Kvarteret kommer til at rumme ca. 3000 arbejdspladser og ca. 900 boliger.

Den eksisterende vejstruktur bibeholdes i store træk, mens der indføres et nyt element i form af en rekreativ og grøn gang- og cykelforbindelse, der kæder det nye kvarter sammen med Bagsværd Bymidte og Smør- og Fedtmosen.

For at sikre at kvarteret vil opleves spændende og varieret, skal der i den fremtidige planlægning arbejdes med forskellige bygningstyper, byrum af forskellig karakter, bymæssige gader og grønne stiforbindelser.

Der er få bevaringsværdige bygninger i områder, men der lægges vægt på kulturarven i området for at bevare noget af stedets historie.

Det overordnede mål for kvarteret er, at omdannelsen kommer til at ske i overensstemmelse med principperne, som er fastsat i helhedsplanen for Bagsværd Bypark.

Hele området er udpeget som byomdannelsesområde. 

Links

Bagsværd Bypark

Byomdannelse

Detailhandel

Stationsnærhed

Kulturhistoriske værdier