Bagsværd Erhvervskvarter


Bagsværd Erhvervskvarter skal fastholdes som erhvervskvarter med mulighed for fortsat fornyelse og omdannelse af området.

Det er hensigten, at området fremover vil opnå karakter af en erhvervscampus bestående af primært administrationsbygninger med tilhørende støttefunktioner i områdets østlige del. Mod vest og mod syd opretholdes de nuværende muligheder for produktionserhverv.

Hjørnet af Krogshøjvej og Smørmosevej huser en nyligt opført kontorbygning på 6 etager, der skal fungere som områdets bygningsmæssige tyngdepunkt og samlingssted.

I Bagsværd Erhvervskvarter er der godt 5.700 arbejdspladser.

Kvarteret er karakteriseret ved en blanding af både små og store bygninger, produktion og administration samt en stor variation i arkitektur. For at sikre at mangfoldigheden kan udvikles, samtidig med at områdets overskuelighed styrkes, skal der i den fremtidige planlægning arbejdes med byrum af forskellig karakter, bymæssige gader samt grønne stiforbindelser.

De eksisterende afskærmende plantebælter skal bevares.