Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Rammebestemmelser Enkelt områder Forslag 17E1
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Bagsværd
Bagsværd Bypark
Bagsværd Erhvervskvarter
Buddinge
Gladsaxe
Gladsaxe Ringby
Gyngemose
Hareskoven
Haspegård
Høje Gladsaxe
Kagså
Maglegård
Mørkhøj
Mørkhøj Erhvervskvarter
Nybro
Stengård
Søborg
Vadgård
Værebro
Enkelt områder
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

17E1 Boulevarden

Forslag

Plannummer 17E1 
Distrikt Gladsaxe Ringby 
Plannavn Boulevarden 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Kontor og serviceerhverv 
Supplerende anvendelse Erhvervs- og boligformål, kontorformål, kontorhotel, hotel, konference og udstillingsfaciliteter, laboratorier, uddannelse og forskning, offentlig- og privat service, offentlige- og kulturelle formål, restauranter, caféer, musikspillesteder, sports- og eventsprægede aktiviteter, lokalcenter og boliger samt fælles parkeringsanlæg. 
Anvendelse konkret Blandet bolig og erhvervsbebyggelse 
Detailhandel Max bruttoetageareal til butiksformål 3.000 m².
Max bruttoetageareal til butiksformål nord for Ring 3, 1.500 m². (Der kan maksimalt placeres 1.500 m² helt eller delvist i rammeområde 17 E1 eller i 17 E2).
Max bruttoetageareal til butiksformål syd for Ring 3, 1.500 m².
Max butiksstørrelse til dagligvarebutik 1.000 m²
Max butiksstørrelse til udvalgsvarebutik 500 m². 
Bebyggelsesprocent 250 % 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Bebyggelse supplerende Facadebebyggelse: Bebyggelsen mod boulevarden skal opføres med facadelinje i den fastlagte byggelinje. I lokalplan fastsættes retningslinjer for, at der skal være variation i facadebebyggelsen, og at den skal opføres med passager i mellem for at sikre et net af gangforbindelser i området. Facadebebyggelsen skal orienteres mod boulevarden med hovedindgang m.v. 
Max. antal etager 10 etager 
Etager supplerende Ud mod Ring 3 skal den primære bebyggelse være min. 6 og max. 10 etager. På ejendomme der ikke har facade ud mod Ring 3, kan de primære bygningsdele være i ned til 4 etager. 
Max. bygningshøjde 40 m 
Parkeringsnorm 1 P-plads pr. 75 m² kontorerhverv, 1 P-plads pr. 50 m2 andet erhverv, 1 P-plads pr. 25 m² detailhandel og 1 P-plads pr. bolig.
Mindst 80 % af P-pladserne skal etableres i konstruktion. Der kan etableres yderligere P-pladser svarende til normen 1 P-plads pr. 50 m² etageareal i fælles kontruktion/parkeringshuse.
Gæsteparkering kan ske på terræn langs boulevarden. 
Bevaring Gladsaxevej 400, Søborg Møbel, Kat. 4 
Andet Stier: Der etableres gang- og cykelstier i området. Stierne anlægges så vidt muligt i grønne omgivelser, der gør det muligt at bevæge og rundt om området og krydse gennem det. Den grønne motionssti anlægges som vist i princippet i helhedsplanen.
Boulevarden: det 14 meter brede grønne plantebælte på ejendommene langs Ring 3 nedlægges og omdannes til en boulevard med allétræer, adgangsveje, gæsteparkering og promenader for fodgængere. Boulevarden er et bærende element og en vigtig del af intentionen for hele planen.
Hegn: Ved nybyggeri og omdannelse må der ikke opsættes hegn i skel mellem ejendommene.
Bebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri efter de til enhver tid gældende regler i bygningsreglement eller lignende. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone 
KOMTIL_ID 3241235