Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Rammebestemmelser Enkelt områder Vedtaget 17E3
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Bagsværd
Bagsværd Bypark
Bagsværd Erhvervskvarter
Buddinge
Gladsaxe
Gladsaxe Ringby
Gyngemose
Hareskoven
Haspegård
Høje Gladsaxe
Kagså
Maglegård
Mørkhøj
Mørkhøj Erhvervskvarter
Nybro
Stengård
Søborg
Vadgård
Værebro
Enkelt områder
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

17E3 Boulevarden Vest

Vedtaget

Plannummer 17E3 
Distrikt Gladsaxe Ringby 
Plannavn Boulevarden Vest 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Kontor og serviceerhverv 
Supplerende anvendelse Erhvervsformål, trafikterminal, fælles parkeringsanlæg, domicilbyggeri, kontorformål, kontorhotel, hotel, konference- og udstillingsfaciliteter, laboratorier, uddannelse og forskning, offentlig- og privat service, offentlige- og kulturelle formål, restauranter, caféer, musikspillesteder, sports- og eventsprægede aktiviteter og lokalcenter. 
Stationsnærhed Stationsnære kerneområder, stationsnære områder 
Detailhandel Max bruttoetageareal butiksformål 1000 m².
Max butiksstørrelse til dagligvarebutik 1000m².
Max butiksstørrelse til udvalgsvarebutik 100m². 
Bebyggelsesprocent 200% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Bebyggelse supplerende Facadebebyggelsen: Bebyggelsen mod boulevarden skal opføres med facadelinje i den fastlagte byggelinje. I lokalplan fastsættes retningslinjer for, at der skal være variation i facadebebyggelsen, og at den skal opføres med passager i mellem for at sikre et net af gangforbindelser i området. Facadebebyggelsen skal orienteres mod boulevarden med hovedindgang med videre. 
Max. antal etager 4 etager 
Max. bygningshøjde 15 m 
Klima Udpeget område 
Parkeringsnorm 1 P-plads pr. 75 m² kontorerhverv, 1 P-plads pr. 50 m² andet erhverv, 1 P-plads pr. 25 m² detailhandel og 1 P-plads pr. bolig.
Mindst 80 % af P-pladserne skal etbleres i konstruktion. Der kan etableres yderligere P-pladser svarende til normen 1 P-plads pr. 50 m² etageareal i fælles kontruktion/parkeringshuse. Gæsteparkering kan ske på terræn langs boulevarden. 
Cykelparkering 1,5 cykel P-plads pr. 100 m² erhverv .
Ved detailhandel mindst 1 cykel P-plads pr. 50 m² og 1,5 cykel P-plads pr 50 m² boligareal.
For at sikre fremkommelighed i området vil parkeringsnormen blive strammet i takt med omdannelsen af området, og senest med letbanen etablering.
Cykelparkering ved nye stationer skal afpasses i forhold til antallet af passagerer. En del af cykelparkeringspladserne skal være overdækkede. 
Bevaring Beskyttelseslinje fra Gladsaxe Kirke, Fortidsminde beskyttelseslinje 
Andet Stier: Der etableres gang- og cykelstier i området. Stierne anlægges så vidt muligt i grønne omgivelser, der gør det muligt at bevæge og rundt om området og krydse gennem det. Den grønne motionssti anlægges, som vist i princippet i helhedsplanen. Boulevarden: Det 14 meter brede grønne plantebælte på ejendommene langs Ring 3 nedlægges og omdannes til en boulevard med allétræer, adgangsveje, gæsteparkering og promenader for fodgængere. Boulevarden er et bærende element og en vigtig del af intentionen for hele planen. Hegn: Ved nybyggeri og omdannelse må der ikke opsættes hegn i skel mellem ejendommene.
Bebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri efter de til enhver tid gældende regler i bygningsreglement eller lignende. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone