Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Rammebestemmelser Enkelt områder Vedtaget 18BE3
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Bagsværd
Bagsværd Bypark
Bagsværd Erhvervskvarter
Buddinge
Gladsaxe
Gladsaxe Ringby
Gyngemose
Hareskoven
Haspegård
Høje Gladsaxe
Kagså
Maglegård
Mørkhøj
Mørkhøj Erhvervskvarter
Nybro
Stengård
Søborg
Vadgård
Værebro
Enkelt områder
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

18BE3 Vidensbyen

Vedtaget

Plannummer 18BE3 
Distrikt Bagsværd Bypark Kvarter 
Plannavn Vidensbyen 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Blandet bolig og erhverv 
Supplerende anvendelse Kontor- og serviceerhverv, boliger, offentlige formål, kulturinstitutioner, restauranter, caféer og lignende
Boligandelen skal udgøre mindst 40%.
Stueetagerne skal så vidt muligt og især mod områdets diagonalforbindelse forbeholdes udadvendte publikumsorienterede aktiviteter.
I områdets nordlige del skal et areal friholdes til etablering af en gang- og cykelforbindelse. 
Stationsnærhed Stationsnære kerneområder, stationsnære områder 
Bebyggelsesprocent 125% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 4 etager 
Etager supplerende Derudover kan der fastsættes byggefelter til enkelte høje bygninger med max 12 etager og højder på max 48 m. 
Max. bygningshøjde 16 m 
Klima Udpeget område 
Parkeringsnorm 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal til erhverv og 1 parkeringsplads pr. bolig.
Ved dokumentation af dobbeltudnyttelse eller andre forhold, der taler for en reduktion af pladserne kan antallet reduceres, dog til minimum: 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal til erhverv og 1 parkeringsplads pr. bolig.
For ungdoms-, ældreboliger og lignende vurderes parkeringskravet konkret. Dette gælder ligeledes i boligområder med delebiler, særlige kørselsordninger eller tilsvarende.
Uafhængig af antal parkeringspladser skal mindst 85 % opføres i konstruktion i form af parkeringskældre eller konstruktion over jorden. Etableres der flere parkeringspladser end den angivne norm, skal merandelen alle opføres i parkeringskælder.
I lokalplan fastsættes bestemmelser, der muliggør, at al parkering ikke nødvendigvis skal ske på egen matrikel. 
Cykelparkering Der skal anlægges 1,5 cykelparkeringsplads pr. 100 m² kontorerhverv.
Cykelparkering skal placeres nær hovedindgangen eller ved anden indgang med god cykelfremkommelighed. 
Bevaring I lokalplan tages endelig stilling til, i hvilket omfang bygninger og beplantninger skal omfattes af bevarende bestemmelser. 
Miljø Fra områdets sydlige grænse og 50 meter mod nord fastsættes en støjzone, hvor støjforholdene skal undersøges nærmere, før der kan etableres støjfølsom anvendelse, som for eksempel boliger. 
Særlige bestemmelser Rammeområdet må ikke udbygges før 18C1 Købmandsbyen og 18BE1 Boligbyen er udbygget.
Omdannelse i området kan ikke starte, før der som minimum er etableret en del af gang- og cykeldiagonalen, ligesom det skal være dokumenteret, at områdets infrastruktur kan bære den byvækst, omdannelsen giver mulighed for.
I lokalplan fastsættes retningslinjer for en bymæssig og varieret bebyggelse. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone