Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Rammebestemmelser Enkelt områder Vedtaget 18BE4
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Bagsværd
Bagsværd Bypark
Bagsværd Erhvervskvarter
Buddinge
Gladsaxe
Gladsaxe Ringby
Gyngemose
Hareskoven
Haspegård
Høje Gladsaxe
Kagså
Maglegård
Mørkhøj
Mørkhøj Erhvervskvarter
Nybro
Stengård
Søborg
Vadgård
Værebro
Enkelt områder
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

18BE4 Håndværkerbyen

Vedtaget

Plannummer 18BE4 
Distrikt Bagsværd Bypark Kvarter 
Plannavn Håndværkerbyen 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Blandet bolig og erhverv 
Supplerende anvendelse Kontor- og serviceerhverv, håndværkervirksomheder, boliger, offentlige formål, pladskrævende detailhandel, kulturinstitutioner, restauranter, caféer og lign.
Stueetagerne skal så vidt muligt og især mod områdets diagonalforbindelse forbeholdes udadvendte publikumsorienterede aktiviteter.
I områdets sydlige del skal et areal friholdes til etablering af en gang- og cykelforbindelse. 
Stationsnærhed Stationsnære områder 
Detailhandel Der kan etableres et samlet butiksareal til pladskrævende detailhandel på op til 10.000 m². Arealet for den enkelte butik må ikke overstige 5.000 m². 
Bebyggelsesprocent 115% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 5 etager 
Etager supplerende Derudover kan der fastsættes byggefelter til enkelte høje bygninger med max 12 etager og højder på max 48 m. 
Max. bygningshøjde 20 m 
Klima Udpeget område 
Parkeringsnorm 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal til erhverv, 1 parkeringsplads pr. 40 m² etageareal til pladskrævende detailhandel og 1 parkeringsplads pr. bolig.
Ved dokumentation af dobbeltudnyttelse eller andre forhold, der taler for en reduktion af pladserne kan antallet reduceres, dog til minimum: 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal til erhverv, 1 parkeringsplads pr. 80 m² etageareal til pladskrævende detailhandel og 1 parkeringsplads pr. bolig.
For ungdoms-, ældreboliger og lignende vurderes parkeringskravet konkret. Dette gælder ligeledes i boligområder med delebiler, særlige kørselsordninger eller tilsvarende.
Uafhængig af antal parkeringspladser skal mindst 85 % opføres i konstruktion i form af parkeringskældre eller konstruktion over jorden. Etableres der flere parkeringspladser end den angivne norm, skal merandelen alle opføres i parkeringskælder.
I lokalplan fastsættes bestemmelser, der muliggør, at al parkering ikke nødvendigvis skal ske på egen matrikel. 
Cykelparkering Der skal anlægges 1,5 cykelparkeringsplads pr. 100 m² kontorerhverv.
Cykelparkering skal placeres nær hovedindgangen eller ved anden indgang med god cykelfremkommelighed.
Der anlægges mindst 1 cykelparkering pr. 25 m² butiksareal.
Der skal anlægges 1 cykelparkeringsplads pr. 100 m² butik til pladskrævende varer. 
Bevaring I lokalplan tages endelig stilling til, i hvilket omfang bygninger og beplantninger skal omfattes af bevarende bestemmelser. 
Miljø Fra områdets sydlige grænse og 50 meter mod nord fastsættes en støjzone, hvor støjforholdene skal undersøges nærmere, før der kan etableres støjfølsom anvendelse, som for eksempel boliger.
Miljøklasse 1-3. Ved miljøklasse 2-3 skal der sikres afværgeforanstaltninger i forhold til boliger eller anden støjfølsom anvendelse. 
Særlige bestemmelser Rammeområdet må ikke udbygges før område 18C1 Købmandsbyen og område 18BE1 Boligbyen er udbygget.
Omdannelse i området kan ikke starte, før der som minimum er etableret en del af gang- og cykeldiagonalen i princippet som vist på rammekort, ligesom det skal være dokumenteret, at områdets infrastruktur kan bære den byvækst, omdannelsen giver mulighed.
I lokalplan fastsættes retningslinjer for en bymæssig og varieret bebyggelse. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone