Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Rammebestemmelser Enkelt områder Vedtaget 18C1
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Bagsværd
Bagsværd Bypark
Bagsværd Erhvervskvarter
Buddinge
Gladsaxe
Gladsaxe Ringby
Gyngemose
Hareskoven
Haspegård
Høje Gladsaxe
Kagså
Maglegård
Mørkhøj
Mørkhøj Erhvervskvarter
Nybro
Stengård
Søborg
Vadgård
Værebro
Enkelt områder
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

18C1 Købmandsbyen

Vedtaget

Plannummer 18C1 
Distrikt Bagsværd Bypark Kvarter 
Plannavn Købmandsbyen 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Mindre butiksområder 
Supplerende anvendelse Detailhandel, kontor- og serviceerhverv, boliger, offentlige formål, kulturinstitutioner, restauranter, caféer og lign.
Boligandelen skal udgøre mindst 40%.
Stueetagerne skal forbeholdes udadvendte publikumsorienterede aktiviteter.
I enkeltområdets sydlige del skal et areal friholdes til etablering af en gang- og cykelforbindelse. 
Stationsnærhed Stationsnære kerneområder, stationsnære områder 
Detailhandel Der kan etableres et samlet butiksareal på op til 5.000 m². I den enkelte dagligvare- og udvalgsvarebutik må arealet ikke overstige henholdsvis 2.000 m² og 500 m². Dog kan der etableres én enkelt udvalgsvarebutik på op til 1.500 m². 
Bebyggelsesprocent 145% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Bebyggelse supplerende Ny bebyggelse mod Krogshøjvej skal udformes således, at skyggevirkningen på modsatte side af Krogshøjvej er mindst mulig, for eksempel ved at en eller flere etager trækkes tilbage fra vejen. 
Max. antal etager 5 etager 
Etager supplerende Derudover kan der fastsættes byggefelter til bygninger på max 10 etager og højder på max 40 m, hvis kun en del af bygningen er høj, for eksempel som ved terrasseret bebyggelse. Endelig kan der fastsættes byggefelter til enkelte høje bygninger med max 12 etager og højder på max 48 m. 
Max. bygningshøjde 20 m 
Klima Udpeget område 
Parkeringsnorm 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal til erhverv, 1 parkeringsplads pr. 25 m² etageareal til detailhandel og 1 parkeringsplads pr. bolig.
Ved dokumentation af dobbeltudnyttelse eller andre forhold, der taler for en reduktion af pladserne kan antallet reduceres, dog til minimum: 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal til erhverv, 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal til detailhandel og 1 parkeringsplads pr. bolig.
For ungdoms-, ældreboliger og lignende vurderes parkeringskravet konkret. Dette gælder ligeledes i boligområder med delebiler, særlige kørselsordninger eller tilsvarende.
Uafhængig af antal parkeringspladser skal mindst 85 % opføres i konstruktion i form af parkeringskældre eller konstruktion over jorden. Etableres der flere parkeringspladser end den angivne norm, skal merandelen alle opføres i parkeringskælder.
I lokalplan fastsættes bestemmelser, der muliggør, at al parkering ikke nødvendigvis skal ske på egen matrikel. 
Cykelparkering Der anlægges mindst 1 cykelparkering pr. 25 m² butiksareal.
3 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig. 
Bevaring I lokalplan tages endelig stilling til, i hvilket omfang bygninger og beplantninger skal omfattes af bevarende bestemmelser. 
Særlige bestemmelser Omdannelse i området kan ikke starte, før der som minimum er etableret en første del af gang- og cykeldiagonalen, ligesom det skal være dokumenteret, at områdets infrastruktur kan bære den byvækst, omdannelsen giver mulighed.
I lokalplan fastsættes retningslinjer for en bymæssig og varieret bebyggelse. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone