Gladsaxe Ringby


Helhedsplanen Gladsaxe Ringby er Byrådets vision for Gladsaxe Erhvervskvarter, og den indarbejdes i Kommuneplan 2013.

Det betyder, at de hidtidige ramme forsvinder og erstattes af rammer, der afspejler visionerne og kvartersopdelingen i helhedsplanen. Det skal være et mangfoldigt erhvervskvarter, hvor der er plads både til de store videnstunge virksomheder og de små iværksættere og håndværkere.

Der er godt 10.100 arbejdspladser i Gladsaxe Erhvervskvarter i 2010. Udnyttes Byrådets visioner fuld ud, vil området kunne rumme omkring 45.000 arbejdspladser engang i fremtiden.

Helhedsplanen indeholder en række udfordringer, når planens intentioner skal realiseres. Der er mange grundejere i området, de store infrastrukturanlæg som etablering af boulevarden, stier og grønne områder samt fælles parkeringshuse kræver samarbejde, og at planen løftes i fællesskab. Hensigten er, at planen først og fremmest realiseres på privat initiativ.

Uanset letbanen vil den trafikale udvikling i området blive en udfordring. Hvis der skal ske yderligere intensivering i området, er det nødvendigt at øge kapaciteten i den kollektive trafik, sørge for attraktive stisystemer og indføre mere restriktive parkeringsnormer, hvis trafikafviklingen ikke skal bryde sammen. For at sikre fremkommelighed vil parkeringsnormen blive strammet i takt med omdannelsen og senest med letbanens etablering i 2019/2020.

For at sikre en hensigtsmæssig byomdannelse og tage hensyn til kommunens og investorernes økonomiske muligheder fastlægges en rækkefølge, så ingen rammeområder kan udbygges, før det er dokumenteret, at områdets infrastruktur kan bære den byvækst, de nye rammebestemmelser giver mulighed for.

Dette betyder helt konkret, at før en lokalplanlægning kan begynde, skal en given bygherre eller grundejer redegøre for, hvilken trafik ejendommen genererer. I den efterfølgende lokalplanlægning skal der fastsættes bestemmelser, der muliggør, at ikke al parkering nødvendigvis skal ske på egen matrikel, men kan ske i fælles p-huse.

Gladsaxe Kommune har overfor Helsingør Stiftsøvrighed ønsket en forhandling om at øge etage- og bygningshøjde indenfor kirkebeskyttelseslinjen og i hele rammeområde 17E3 ved Trafikpladsen og Columbusvej 1-5. Formålet er at øge bygningshøjderne, og et forhandlingsresultat forventes at foreligge primo 2013.

Interne links

Gladsaxe Ringby

Byomdannelse

Detailhandel

Stationsnærhed