Rammebestemmelser


Kommuneplanrammerne fastlægger mål, muligheder og begrænsninger for arealanvendelsen i de enkelte rammeområder i kommunen. Rammerne indeholder typisk bestemmelser om et områdes anvendelse, bebyggelsesprocent, bygningshøjde med mere.

Rammebestemmelserne er bindende for lokalplanlægningen og kan kun fraviges ved udarbejdelse af et kommuneplantillæg.

Betegnelse for rammeområder

Hvert område i rammerne har en navnebetegnelse. Det første tal angiver kvarteret, der har numre fra 1-19.

Derefter følger et bogstav, der angiver hovedanvendelsen.

B: Boligformål
B/E: Blandet bolig og erhvervsformål
C: Centerformål
D: Område til offentligt formål
E: Erhvervsformål
F: Fritidsformål
T: Teknisk anlæg

Det sidste tal er nummereringen ud fra antallet af hovedanvendelsen i kvarteret.

Et eksempel på et rammeområde kan være Rådhusområdet: 13.D.2

13 = kvarterets nummer
D = hovedanvendelsen
2 = nummerering

Hvordan kommer du videre?

Du kan enten finde kvarteret på kortet af kommunen eller i listen til venstre herfor.

Hvert kvarter er beskrevet med sine særlige karaktertræk og et kort af kvarterets enkelte rammeområder.

Herfra kan du finde den relevante ramme på kortet eller i listen nedenfor for at læse, hvilke rammebestemmelser og retningslinjer, der gælder for det enkelte område.