Mørkhøj Erhvervskvarter


Mørkhøj Erhvervskvarter er det nyeste erhvervskvarter i kommunen. Kvarterets karakter og kvaliteter med beplantning og parkeringsarealer langs vejene samt regulering af skiltningen skal bevares.

I Mørkhøj Erhvervskvarter er der ca. 2.500 arbejdspladser. Områdets anvendelse fastholdes til produktions- og lagervirksomhed samt særlig pladskrævende detailhandel som bilsalg, møbler med videre.

I området ligger kommunens fritidscenter Grønnegården og Døves Vaskeri.

På længere sigt vil letbanen i Ring 3 kunne få betydning for bebyggelsens intensitet og ændret anvendelse af Mørkhøj Erhvervskvarter.

I kvarteret ligger bronzealderhøjen Sneglehøj, der er fredet som fortidsminde.

De eksisterende afskærmende plantebælter skal bevares.

Links

Kulturhistoriske værdier

Naturbeskyttelsesområder