Søborg


Overordnet er det målet at styrke detailhandlen omkring Søborg Torv og langs den sydlige del af Søborg Hovedgade som bydelscenter.

I områderne til centerformål langs hovedgaden gives der derfor mulighed for en udbygning og fornyelse til butiksformål. Udbygningen skal søges gennemført i forbindelse med fornyelsen af den ældre, nedslidte bebyggelse, og således at den bymæssige karakter af randbebyggelsen langs hovedgaden styrkes.

For den resterende del af Søborg Kvarter er det målet, at kvaliteterne og karakteren af boligområde med tilhørende fællesanlæg og grønne boligveje skal bevares.

I Søborg Kvarter er der godt 2.700 boliger og ca. 5.400 beboere.

Den centrale gade Søborg Hovedgade gennemskærer kvarteret. Området består fortrinsvist af etagebebyggelse langs Søborg Hovedgade og åben-lav samt tæt-lav boligbebyggelse i resten af kvarteret. Kvarteret omfatter også Søborg Kirke, Søborg Skole og i vest Gladsaxe Sportscenter.

Bebyggelserne Gavlhusene på Vandtårnsvej, rækkehusbebyggelsen på Søborg Park Allé og Marielyst bebyggelsen er udpeget som bevaringsværdige i kommuneatlasset og i kommuneplanen.

Tinghøj Batteri, der ligger nær Gladsaxe Sportscenter, er fredet.

Links

Detailhandel

Kulturhistoriske værdier