Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Retningslinjer for by Arealanvendelse Boligformål
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Arealanvendelse
By- og landzone
Boligformål
Offentlige formål
Erhvervsformål
Byomdannelse
Detailhandel
Stationsnærhed
Kulturhistoriske værdier
Klima og miljø
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Boligformål


Boligformål omfatter traditionelle boliger, bofællesskaber, kollektiver, kollegier, ældreboliger med videre.

Der gælder følgende retningslinjer:

Generelt

 • Boliger må kun benyttes til helårsbeboelse

 • I områder, der alene er udlagt til boligformål, kan der udlægges arealer til lokal betjening med kollektive anlæg som daginstitutioner, grønne områder og parkering. Friarealer til ophold og leg må ikke reduceres i væsentlig omfang

 • Parkering af lastbiler og varevogne over 3.500 kg egenvægt må ikke finde sted i boligområderne

 • På den enkelte ejendom må der ikke finde oplag sted af større både, uindregistrerede biler, campingvogne og lignende

Åben-lav boliger

Betegnelsen åben-lav svarer til parcelhuse og villaer.
Ved åben-lav boliger forstås fritliggende beboelsesbygninger med én bolig i højst én etage med udnyttelig tagetage. Der kan etableres bofællesskaber inden for rammerne af åben-lav boliger.

 • Eksisterende tæt-lav bebyggelse i åben-lav boligområder kan bebygges efter reglerne for tæt-lav boliger

 • I åben-lav boligområder kan der på grunde over 800 m2 opføres dobbelthuse, hvis disse opføres som passivhuse (minimalt energiforbrug) eller plusenergihuse (energiproducerende)

 • Forhaver til åben-lav boliger skal have et grønt præg

 • I tilfælde, hvor åben-lav boliger ligger op til en hovedvej eller lignende, kan de have en støjafskærmning, der dog skal begrønnes

Tæt-lav boliger

Betegnelsen tæt-lav boliger svarer til rækkehuse, dobbelthuse,  kæde- og klyngehuse.
Ved tæt-lav boliger forstås beboelsesbygninger, der hver indeholder én bolig og som er helt eller delvist sammenbygget med én eller flere bygninger af tilsvarende art.

 • Der fastsættes generelt en minimum grundstørrelse på 300 m2

 • Tæt-lav boliger har principielt adgang til et privat udendørs opholdsareal

 • Tæt-lav boliger skal opføres efter bebyggelsesplaner for passende afgrænsede områder

 • Forhaver til tæt-lav boliger skal have et grønt præg

 • I tilfælde, hvor tæt-lav boliger ligger op til en hovedvej eller lignende, kan de have en støjafskærmning, der dog skal begrønnes

Etageboliger

Ved etageboliger forstås beboelsesbygninger i to eller flere etager med tre eller flere boliger med enten vandret eller lodret opdeling i boligenheder.

 • Til enhver etageboligbebyggelse skal der udlægges og anlægges fælles friarealer til sikring af tilfredsstillende opholdsarealer, adgangsforhold, parkering mv.

 • Etageboligers gårdrum skal have et grønt præg

 • Etageboliger skal opføres efter bebyggelsesplaner for passende afgrænsede områder