Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Retningslinjer for by Byomdannelse
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Arealanvendelse
Byomdannelse
Redegørelse
Detailhandel
Stationsnærhed
Kulturhistoriske værdier
Klima og miljø
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Byomdannelse


I Gladsaxe vil byudvikling fortrinsvis ske gennem omdannelse og fortætning af eksisterende byområder. Her er det især de store områder Gladsaxe Ringby og Bagsværd Bypark, som står overfor en gradvis ændring fra traditionelle erhvervsområder til nye moderne funktionsblandede byområder.

Men også i andre dele af kommunen vil mindre byomdannelser bidrage til et ændret bybillede med ny arkitektur og nye anvendelser.

Der gælder følgende retningslinjer

  • Byudvikling skal fortrinsvis ske gennem omdannelse og fortætning af utidssvarende erhvervsarealer og udvalgte stationsnære arealer til nye moderne funktionsblandede byområder med arkitektur af høj kvalitet

  • I andre byområder kan der ske små lokale omdannelser ved for eksempel at tilføre ny bebyggelse og nye anvendelser

  • Der skal sikres variation og kvalitet i byomdannelsesområderne ved at se på områderne ud fra en helhed, som omfatter blandt andet byrum, aktiviteter, institutioner, kulturarv, forbindelser, kollektiv transport med videre

  • De historiske og arkitektoniske værdier skal bruges til at skabe identitet og kvalitet i områderne

  • Der skal sikres trygge områder med mødesteder og grønne udearealer, der skaber rammer for et sundt og aktivt liv. Varierede byrum skal indbyde til ophold, bevægelse og oplevelser for alle grupper af borgere

  • I forbindelse med nyt byggeri skal der prioriteres sammenhængende friarealer ved blandt andet at undgå, at bebyggelsen optager hele grundarealet

  • Parkering skal så vidt muligt tilvejebringes i konstruktion eller under terræn, og løsninger kan med fordel omfatte større sammenhængende arealer

  • Byomdannelsesområderne skal kobles op på den omkringliggende by ved etablering af attraktive og grønne sammenhængende gang- og cykelforbindelser

  • For større byomdannelsesområder skal der udarbejdes mobilitetsplaner med henblik på at fremme bæredygtige trafikformer

  • Klimatilpasningstiltag som for eksempel grønne tage, regnvandsbede og beplantning indarbejdes i planlægningen

Links

Gladsaxe Ríngby

Letbane

Bagsværd Bypark