Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Retningslinjer for by Detailhandel Redegørelse
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Arealanvendelse
Byomdannelse
Detailhandel
Bymidter og bydelscentre
Hovedstrøg
Lokalcentre
Pladskrævende varer
Samlet butiksareal
Butiksstørrelser
Redegørelse
Stationsnærhed
Kulturhistoriske værdier
Klima og miljø
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Redegørelse


I forbindelse med Kommuneplan 2009 fik kommunen udarbejdet en detailhandelsanalyse, der viser, at kommunen har en relativ lille lokalkøbsandel. Dette gælder især for udvalgsvarer, mens dagligvarer generelt er opfyldt i størstedelen af kommunen. Denne analyse ligger fortsat til grund for kommuneplanens detailhandelsstruktur.

Det er Byrådets mål at udvikle detailhandlen, så det bliver mere tiltrækkende for en større andel af borgerne at foretage deres indkøb i kommunen. Byrådet ønsker dog ikke, at udviklingen skal forrykke den regionale balance i forhold til nabokommunerne.

Den ønskede vækst forudsætter en udbygning af detailhandlen først og fremmest i Buddinge og Bagsværd, hvor især Buddinge ligger lavt på andelen af indkøb af lokale varer. I Bagsværd gives der mulighed for en forsat udvidelse af det samlede butiksareal inden for den eksisterende bymidte. På Søborg Hovedgade og i Høje Gladsaxe Centret vil der også kunne ske en vis udbygning. Også her vil det hovedsageligt være inden for den eksisterende bygningsmasse.

  


Ny afgrænsning af Bymidte i Buddinge

Buddinge Bymidte udvides med en række nye områder langs Buddingevej, hvor den kommende letbane planlægges at køre i 2019/2020. Herved smelter det hidtidige bydelscenter ved Buddinge Station sammen med Buddinge Bymidte. Det er hensigten, at der i den kommende planperiode skal udarbejdes en helhedsplan for Buddinge By. Med udgangspunkt i helhedsplanen vil nye tal for detailhandlen blive indarbejdet i kommuneplanen.

I forbindelse med Kommuneplan 2009 tilkendegav daværende Miljøcenter Roskilde, at man var indstillet på at fravige den statistiske metode og afgrænse bymidten, som ønsket af Byrådet. Kortet viser resultatet af den statistiske udregning, der lå til grund for de daværende forhandlinger.

En udvidelse af bymidten langs Buddingevej til Buddinge Station, der er en knudepunktsstation, vil understøtte såvel Fingerplanens overordnede intentioner som intentionerne i landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet. Hertil kommer letbanen i Ring 3, der vil få station ved Buddinge Station og ved Buddinge Rundkørsel. Samlet vil udvidelsen af bymidten sikre en optimal udnyttelse af de stationsnære arealer med en detailhandelsstruktur, der understøtter den kollektive trafik.

Med den nye bymidteafgrænsning får Buddinge en bymidte, der ligger centralt i bydelen, som er nem at komme til for både gående og cyklende. Samtidig er den placeret ideelt i forhold til den kollektive trafik med de nuværende to S-togslinjer og tre S-busser. Herudover er der god tilgængelighed for biler, ligesom der er mulighed for tilfredsstillende parkeringsløsninger.

Den nye afgrænsning af bymidten understøtter Byrådets intentioner om at skabe et mere spændende og oplevelsesrigt bymiljø ved at omdanne arealer, der i dag fremstår usammenhængende og kalder på initiativ og aktiviteter.

  

Buddinge Bymidte på baggrund af den statistiske metode

 Kun to nye dagligvarebutikker

Kommuneplanen giver mulighed for at etablere to nye dagligvarebutikker uden for den planlagte struktur til detailhandel. En analyse af butiksdækningen viser, at det kun er Maglegård kvarter og det sydlige Haspegård kvarter, der ikke er tilfredsstillende forsynet med dagligvarebutikker eller ligger i umiddelbar gåafstand til et af bycentrene.

I den nordlige del af Bagsværd og den vestlige del af Værebro vurderer Byrådet, at der ikke findes velegnede arealer for en dagligvarebutik.