Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Retningslinjer for by Klima og miljø Redegørelse
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Arealanvendelse
Byomdannelse
Detailhandel
Stationsnærhed
Kulturhistoriske værdier
Klima og miljø
Energirigtig byggeri og anlæg
Solceller og solfangere
Byvindmøller
Energiforsyning
Klimatilpasning
Affald
Støj
Redegørelse
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Redegørelse


Energirigtig byggeri og anlæg

En stor del af kommunens energiforbrug og dermed CO2-udledning stammer fra opvarmning af boliger. Der arbejdes derfor på at hjælpe borgerne med at reducere energiforbruget og til at overgå til mere miljøvenlige energiformer.

Det er i dag dyrere at bygge passivhuse og plusenergihuse end almindelige huse. For at opnå passivhus eller plusenergihus standard skal der blandt andet arbejdes med, hvor kompakt huset er, og med isolering og udnyttelse af solenergi med videre. Det er nemmere at opnå standarden ved byggeri af flerfamiliehuse, idet disse typisk repræsenterer mere kompakte bygningsformer. Kommunen vil derfor undtage passivhuse og plusenergihsue fra reglen om, at der ikke må opføres dobbelthuse i åben-lav boligområder.

Solceller og solfangere

Stigende energipriser og øget fokus på miljøet har bidraget til udvikling af solceller og solfangere. Gladsaxe Kommune modtager derfor i stigende grad henvendelser fra husejere, som ønsker at opsætte solceller og solfangere til produktion af el eller varme.

Gladsaxe Kommune ser positivt på denne udvikling, men finder det også nødvendigt at have retningslinjer for opsætning af dem, så arkitekturen i kommunen også fremover er fremtrædende såvel som bæredygtig.

For større samlede bebyggelser er det vigtigt, at der fastsættes et princip for opsættelse af anlæggene, så der opnås et harmonisk og ensartet udtryk i for eksempel en husrække.

Nogle ejendomme er omfattet af lokalplaner eller deklarationer, hvori der for eksempel findes regulerende bestemmelser vedrørende materialer og udformning af taget og facaden, som kan være afgørende for, hvordan et anlæg kan monteres.

Byvindmøller

Byvindmøller omhandler såkaldte minivindmøller. De er små vindmølleanlæg, der kan opstilles i tilknytning til beboelse og har en nominel effekt på maksimum 10 kW. Minivindmøller kan være relevante for montering på større bygninger og åbne arealer placeret af for eksempel Gladsaxe Kommune eller en virksomhed.

Lovgivningsmæssigt falder minivindmøller i Danmark ind under begrebet husstandsvindmøller. Miljøgodkendelsesmæssigt betyder det, at der ikke umiddelbart stilles krav om en VVM-redegørelse inden opførelsen. Dog skal der for alle former for vindmøller foretages en screening for nødvendigheden af en VVM-redegørelse.

Støjfølsom arealanvendelse defineres ved områder udlagt til bolig-, institutions-, skommerhus- eller kolonihaveformål eller rekreative områder. Det vil sige, at vindmøller placeret på eller i nærheden af (inderfor en radius af 15 km) bygninger eller anvendt til beboelse, institutioner med videre hører under denne definition.

Klimatilpasning

Ifølge planloven er det muligt at udarbejde klimalokalplaner, der regulerer byggeri og anlæg med baggrund i et ønske om at sikre klimatilpasning.

Risikokortlægningen i Klimatilpasningsplanen har vist, at der er behov for at sætte fokus på klimatilpasning i 13 udpegede områder. Retningslinjerne for klimatilpasning gælder for hele kommunen, men i de 13 udpegede områder stilles der krav om en særlig stillingtagen til en række virkemidler.

Retningslinjerne følges op i kommuneplanens rammer, ved at markere alle de rammeområder, der er omfattet af de 13 udpegede områder, som udpeget område. I forbindelse med den konkrete planlægning skal behovet for klimatilpasningstiltag undersøges på baggrund af analyse- og kortmateriale i klimatilpasningsplanen.

Affald

Væksten i affaldsmængderne i Gladsaxe er gennem de seneste år stagneret. Det vurderes primært at være på grund af den økonomiske recession i samme periode. Gladsaxe Kommune har en række ordninger for at få indsamlet affaldet fra borgerne, men vi har en forventning om, at ordningerne vil blive skærpet og udbygget i fremtiden.

I 2011 blev indsamlet i alt godt 30.000 tons affald fra borgerne.

Gladsaxe Kommune vil med tiltag inden for affald mindske dannelsen af det og udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt, samtidig med at vi tager hensyn til miljø, økonomi og service. Kvaliteten og efektiviteten af de eksisterende affaldsordninger skal hele tiden forbedres.

Både borgere og mindre erhverv har adgang til Genbrugspladsen på Turbinevej 10. Genbrugsstationen modtager hvert år knap 40.000 ton affald og har ca. 300.000 besøg om året.

Erhverv skal selv sikre, at deres affald bliver sorteret og bortskaffet korrekt.

I 2013 udarbejder Gladsaxe Kommune en ny plan for minimering og håndtering af affaldsmængderne. Den kommende plan vil have et større fokus på udnyttelse af resourcerne i affaldet.

Støj

Gladsaxe Kommune vil i forbindelse med helhedsplaner og lokalplanlægningen udarbejde en støjkortlægning, hvor det er relevant. Det gælder både for trafik- og virksomhedsstøj. Med omdannelsen af erhvervsområderne vil risikoen for virksomhedsstøj over tid naturligt mindskes, hvor behovet for krav om trafikstøj fortsat vil have et fokus.

Byrådet har vedtaget en støjhandleplan, der omfatter de mest trafikstøjbelastede boliger i kommunen.

Links

Kommuneplantillæg 1 Klimatilpasning

Links ud af Kommuneplan 2013:

Klimatilpasningsplan WWW

Affaldsplan WWW

Støjhandleplan for trafik 2009-2012  PDF

MiljøGIS for kort med trafikstøj WWW