Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Retningslinjer natur og fritid Grøn struktur og fritid Den grønne struktur
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Grøn struktur og fritid
Den grønne struktur
Friluftsanlæg og byparker
Kolonihaver
Anvendelse af søer og vandløb
Redegørelse
Naturbeskyttelse
Skovrejsning
Lavbundsarealer
Områder for særlige drikkevandsinteresser
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Den grønne struktur


Den grønne struktur omfatter Hjortespringskilen og dele af Vestvoldringen og Store Vejleå-Mølleå-ringen - også kaldet Hareskovkilen eller Sø- og skovkilen. Derudover er den grønne strækning langs Kagså også udpeget i den grønne struktur.

Der gælder følgende retningslinjer:

  • Områder, der indgår i den grønne struktur, skal overvejende anvendes til almene, ikke bymæssige rekreative formål

  • Den grønne struktur skal friholdes for yderligere bebyggelse og anlæg til beboelse, erhverv og andre bymæssige formål med undtagelse af kolonihaveområderne og vedpacerede støttepunkter, hvor bebyggelse reguleres i kommuneplanen

  • Områderne skal friholdes fra anlæg til organiserede fritidsformål, som begrænser borgernes adgang til og benyttelse af områderne til almene rekreative formål

  • Der kan etableres mindre anlæg til det almene friluftsliv og tillades begrænset udvidelse af eksisterende friluftsanlæg, hvis det efter en konkret vurdering ikke er i konflikt med de øvrige interesser

  • Der kan etableres mindre bebyggelse til områdernes drift og anvendelse

  • Placering og udformning af byggeri skal ske under hensyntagen til områdernes landskabelige karakter

  • Der kan ikke placeres støjende friluftsanlæg

  • Adgang til områderne skal opretholdes og forbedres for eksempel ved etablering af støttepunkter, såsom toiletter, informationsskilte og lignende

  • Fingerbyens grønne kiler, herunder Hjortespringkilen, administreres i overensstemmelse med godkendte planer for de enkelte kiler