Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Retningslinjer natur og fritid Grøn struktur og fritid Redegørelse
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Grøn struktur og fritid
Den grønne struktur
Friluftsanlæg og byparker
Kolonihaver
Anvendelse af søer og vandløb
Redegørelse
Naturbeskyttelse
Skovrejsning
Lavbundsarealer
Områder for særlige drikkevandsinteresser
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Redegørelse


Den grønne struktur og områder til fritidsformål

Den grønne struktur består dels af de store sammenhængende naturområder, hvoraf størstedelen også er udpeget som regionale friluftsområder, dels af kolonihaveområderne  og dels af en række grønne byområder; såsom forter og batterier, byparker og lignende.

Udover den grønne struktur består områderne til fritidsformål af de kommunale idrætsanlæg, der i større udstrækning er forbeholdt den organiserede idræt, samt offentlige pladser og lignende, der kan anvendes til uorganiserede fritidsformål.

Regionale friluftsområder

De regionale friluftsområder er udpeget i de tidligere regionplaner og omfatter skoven og søerne med tilstødende områder, Smør- og Fedtmosen, de fredede arealer ved Høje Gladsaxe  samt arealerne langs Hillerødmotorvejen. Byrådet har et ønske om, at borgerne skal have nem adgang til de grønne rekreative områder og har derfor vedtaget en Naturplan, der indeholder mål for arbejdet med de ni store naturområder.

Som et led i at gøre de grønne områder attraktive skal der placeres støttepunkter som toiletter, skiltning og lignende, hvor der er god stiadgang. De kan indrettes i eksisterende bygninger eller knyttes til eksisterende frilufts-, kultur- eller overnatningsanlæg.

I forbindelse med planlægning og administration skal der i afvejningen med andre arealanvendelsesinteresser lægges særlig vægt på at sikre de regionale friluftsområders rekreative funktion.

Friluftsanlæg og byparker

Byrådet ønsker at understøtte borgernes trivsel ved at tilbyde gode fasciliteter til idrætsudøvelse og mulighed for at kunne tage kommunens grønne byrum i brug. Så bevægelse bliver en del af borgernes hverdag på en ny måde og ved eget initiativ. I den forbindelse vil Byrådet undersøge om flere tilbud matcher borgernes ønsker og behov. Samtidig med muligheden for at åbne mere op omkring de eksisterende idrætsfasciliteter.

Kolonihaver

Kolonihaveområder skal have adgang for offentligheden til fods på veje og stier i området fra klokken 8-21 i perioden fra 1. april til 1. september.

Ved planlægning af nye byområder kan der udlægges arealer til daghaver. Daghaver er nyttehaver og pensionisthaver, hvor overnatning ikke er tilladt. I daghaver kan der forefindes mindre havehuse, redskabskure og lignende.

Anvendelse af søer og vandløb

I Gladsaxe Kommune findes over 100 søer, hvor langt størstedelen er privatejet. Den rekreative anvendelse af de private søer er forbeholdt de private lodsejere, og der er som regel ikke adgang for offentligheden.

Bagsværd Sø er ejet af Gladsaxe Kommune, og arealerne på og omkring søen er de mest benyttede i kommunen. Den 121 ha. store sø er et af hovedstadens største sammenhængende vandområder. Søen har et artsrigt fugleliv og mange almindelige fiskearter.

Det er muligt at gå eller cykle hele vejen rundt om Bagsværd Sø, og på den måde samtidig opleve søens omgivende naturområder. I Gladsaxe Kommune omkranses Bagsværd Sø af Radiomarken, Nybro, Bagsværd Søpark, Hareskoven og Aldershvile Slotspark.

Den rekreative anvendelse af Bagsværd Sø tæller både naturinteresserede, motionister, fritidsfiskere samt idrætsudøvere med flere.

Bagsværd Sø er vigtig for rosporten. Det drejer sig om både kano, kajak og roning, mens det ikke er tilladt at benytte sejlbåde. Desuden må motorbådssejlads på søen ikke ske uden kommunens tilladelse.

Fiskeri på Bagsværd Sø er tilladt jf. Reglement for Bagsværd Sø. Om vinteren er isfiskeri ikke tilladt.

Links ud af Kommuneplan 2013:

Naturplan WWW

Reglement for Bagsværd Sø PDF