Retningslinjer natur og fritid


 


Dette afsnit indeholder retningslinjer om emner med en naturmæssig karakter; arealer til fritidsformål, forbedring af biodiversitet, beskyttelse af naturområder med videre.

Emnet Naturbeskyttelse har afsnit om Naturbeskyttelsesområder, Økologiske forbindelser, Bevaringsværdige landskaber og Geologiske bevaringsværdier.

En retningslinje er en regel for, hvordan vi skal forholde os til de givne emner i planlægningen og udviklingen af dem. 

Natur har retningslinjer om:

  • Den grønne struktur og øvrige arealer til fritidsformål

  • Naturbeskyttelsesområder der skal sikre en biologisk mangfoldighed, beskyttelse af økosystemer og styrke biodiversiteten

  • Økologiske forbindelser der skal sikre, at dyre- og planteliv kan sprede sig naturligt

  • Bevaringsværdige landskaber som skal sikre historiske og karakteristiske landskabelige træk

  • Geologiske bevaringsværdier er udtaget af Gladsaxe Kommuneplan 2013

  • Skovrejsning og hvor der ikke må plantes skov

  • Lavbundsarealer som naturlige vådområder, der giver et godt vandmiljø

  • Områder for særlige drikkevandsinteresser