Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Retningslinjer natur og fritid Naturbeskyttelse Naturbeskyttelsesområder
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Grøn struktur og fritid
Naturbeskyttelse
Naturbeskyttelsesområder
Bevaringsværdige landskaber
Økologiske forbindelser
Geologiske bevaringsværdier
Redegørelse
Skovrejsning
Lavbundsarealer
Områder for særlige drikkevandsinteresser
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Naturbeskyttelsesområder


Naturbeskyttede områder er skove, søer, åer, moser og enge, som skal bevares, fordi de er levesteder for vilde dyr og planter, der ofte er sårbare og truede.

De udpegede områder er Bagsværd Sø, Lyngby Sø og områderne ned til dem. Det samme er Smør- og Fedtmosen og de grønne arealer ved Høje Gladsaxe og Gyngemosen.

Der gælder følgende retningslinjer:

  • Indenfor de udpegede beskyttelsesområder må tilstanden eller karakteren af områderne ikke ændres, hvis det forringer deres værdi eller muligheden for at styrke eller genoprette deres værdi

  • Tilstanden og arealanvendelsen i beskyttelsesområderne må kun ændres, hvis det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og såfremt det ud fra en konkret vurdering kan ske uden at tilsidesætte områdernes særlige værdier

  • Indenfor beskyttelsesområderne må der som hovedregel ikke planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg

  • Indenfor beskyttelsesområder skal der generelt tilstræbes størst mulig adgang og mulighed for oplevelse af naturværdierne. Den almene adgang kan dog begrænses inden for områder, der er særligt sårbare