Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Retningslinjer natur og fritid Naturbeskyttelse Redegørelse
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Grøn struktur og fritid
Naturbeskyttelse
Naturbeskyttelsesområder
Bevaringsværdige landskaber
Økologiske forbindelser
Geologiske bevaringsværdier
Redegørelse
Skovrejsning
Lavbundsarealer
Områder for særlige drikkevandsinteresser
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Redegørelse


Naturbeskyttelsesområder

Kommuneplanens naturbeskyttelsesområder er naturområder som skove, søer, moser, enge og åer, hvor tilstanden eller områdernes karakter ikke må ændres. En stor del af områderne i Gladsaxe er desuden omfattet af fredning.

Det er målet at bevare og forbedre områder, hvor der er eller kan skabes levesteder og spredningsmuligheder for det vilde plante- og dyreliv. Der er udpeget områder, som skal medvirker til at sikre en stor artsrigdom (biodiversitet) og bevare truede såvel som sårbare arter.

Større sammenhængende naturområder skal sikre et rigt udbud af føde- og levesteder, som giver mulighed for stabile og sammensatte plante- og dyresamfund. Da naturområderne er opdelt er det vigtigt at have økologiske forbindelser, så planter og dyr kan spredes fra et område til et andet.

Der er ingen internationalt beskyttede naturområder i Gladsaxe Kommune.

I Gladsaxe Kommune lever en række dyr, som gennem habitatdirektivet, artikel 12, bilag IV er særligt beskyttet. Der må ikke ske forringelse af deres levesteder.

Målsætninger for vandområdernes tilstand findes i Vandplanerne. Kommunens indsats for forbedring af vandområdernes tilstand er beskrevet i Gladsaxe Kommunes Vandhandleplan.

Økologiske forbindelser

Økologiske forbindelser er udyrkede arealer af begrænset bredde, der skaber sammenhæng mellem større naturområder og giver mulighed for, at planter og dyr kan spredes eller vandre mellem disse områder.

Byrådet understøtte med udpegningen af økologiske forbindelser plante- og dyrelivet i kommunen, og vil på den måde sikre, at borgerne har mulighed for flotte og interessante naturoplevelser.

Bevaringsværdige landskaber

Bevaringsværdige landskaber er typisk større sammenhængende landskaber, som både repræsenterer et samspil mellem natur- og kulturgrundlag og en æstetisk landskabsoplevelse, som for eksempel ådale og bakkelandskaber.

I Gladsaxe Kommune er skov- og søområdet samt Smør- og Fedtmosen udpegede som bevaringsværdige landskaber. Udpegningen stammer fra Hovedstadsrådets udpegning af områder med særlig landskabelig i Regionplan 1982 og Regionplantillæg 1985.

Ved at beskytte landskabs- og kulturværdier fastholder kommunen sin position som et attraktivt sted at bo og besøge med oplevelsesmuligheder nu og i fremtiden. Bevaring af kulturværdier giver mulighed for fremtidig forskning, og dermed forståelse for det sted vi bor, dets identitet og historie. Mange landskabs- og kulturværdier kan ikke genskabes, hvis de forsvinder.