Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Retningslinjer natur og fritid Områder for særlige drikkevandsinteresser Redegørelse for tillæg 15
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Grøn struktur og fritid
Naturbeskyttelse
Skovrejsning
Lavbundsarealer
Områder for særlige drikkevandsinteresser
Redegørelse
Redegørelse for tillæg 3
Redegørelse for tillæg 2
Redegørelse for tillæg 12
Redegørelse for tillæg 15
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Redegørelse for tillæg 15


Kommunen skal sikre, at der tages hensyn til grundvandsbeskyttelsen, når der planlægges for byudvikling. I kommuneplanen er områder med særlige drikkevandsinteresser udpeget. Der skelnes mellem OD, OSD og NFI områder (Områder med drikkevandsinteresser, Områder med særlige drikkevandsinteresser og Nitratfølsomme indvindingsoplande).

Den nordlige del af kommunen (Nord for Klausdalsbrovej / Motorring 3 / Buddinge Hovedgade / Søborg Hovedgade) er OSD-område, den sydlige del er OD-område, og områder bl.a. omkring Bagsværd og langs Kagsåen er NFI-område. Nærværende kommuneplantillæg ligger således inden for både OSD- og NFI-områder. Næsten hele kommunen er dækket af indvindingsoplande til almene vandforsyninger.

Bortset fra fredede naturområder og andre beskyttede rekreative arealer er hele kommunen bebygget og udbygget. Der findes derfor ikke alternative placeringsmuligheder for byudvikling uden for OSD områder og indvindingsoplande.

Hele kommunen er dækket af to store regionale grundvandsmagasiner. Drikkevandsindvinding foregår dog kun fra det nedre kalkmagasin. Generelt er grundvandsressourcen godt beskyttet af et tykt morænelerlag. Langs Kagsåen og omkring Bagsværd er lerdæklaget dog tyndere. Den naturlige kvalitet af grundvandsressourcen er god, men grundvandsressourcen er stærkt påvirket af forureninger fra gamle industri, renserier, mv. Det er især klorerede opløsningsmidler der er et problem. Der pågår flere afværgeoppumpninger, som friholder indvindingerne for forurening, og Bagsværd Vandværk har i en begrænset periode fået tilladelse til at rense vandet med aktiv kul.

Nordvand A/S forsyner Gladsaxe med drikkevand. Det er Kommunens mål at 51 % af vandforbruget i Gladsaxe skal dækkes af produktion på Bagsværd og Søborg Vandværk (når Bagsværd Vandværk er renoveret). Resten bliver importeret fra Sjælsø Vandværk og HOFOR A/S. Der er mulighed for at skrue op for importen af vand i tilfælde af forurening eller nedbrud på en af kommunens vandværker. Vand indvundet ved Kildeplads XIII og XIV behandles på Islevbro Vandværk, som tilhører HOFOR A/S.

Nærværende kommuneplantillæg er ikke i strid med vandhandleplaner, kommunale handleplaner eller indsatsplaner.

I kommuneplantillægget øges bebyggelsesprocenten fra 25% til 50%, som primært vil kunne medføre øget bebyggelse i form af overdækning (halbyggeri) over virksomhedens aktiviteter. Derudover ændres anvendelsen fra materielgård til jernplads. 

Den nuværende anvendelse som materielgård giver mulighed for oplag af salte mm. til glatførebekæmpelse og oplag af byggematerialer til vedligeholdelse af Ring 3 eller til etablering af letbanen.

Ved den ændrede anvendelse skal virksomheden løbende sikre mod nedsivning til grundvandet i henhold til miljøgodkendelsen for at blive etableret og bibeholde driften.

I lokalplanlægningen vil der blive indført bestemmelser om regnvandshåndtering og tætte belægninger, der sikrer hensynet til grundvandet. Samlet set vurderer Gladsaxe Kommune derfor, at ændringerne ikke vil få negativ betydning for grundvandet.

Gladsaxe Kommune vurderer ikke, der vil være behov for tekniske tiltag til ekstra sikring af grundvandet som følge af kommuneplantillægget.

  

Den nordlige del af kommunen er OSD (Område med særlige drikkevandsinteresser. Den sydlige del af kommunen er OD (område med drikkevandsinteresser) De gule områder er NFI (Nitratfølsomme indvindingsområder).