Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Retningslinjer natur og fritid Områder for særlige drikkevandsinteresser Redegørelse
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Grøn struktur og fritid
Naturbeskyttelse
Skovrejsning
Lavbundsarealer
Områder for særlige drikkevandsinteresser
Redegørelse
Redegørelse for tillæg 3
Redegørelse for tillæg 2
Redegørelse for tillæg 12
Redegørelse for tillæg 15
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Redegørelse


Område med særlige drikkevandsinteresser og nitratfølsomme indvindingsområder

Området nord for Klausdalsbrovej, Mortorring 3, Buddinge Hovedgade og Søborg Hovedgade er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), mens området syd for er udpeget som område med drikkevandsinteresser (OD).

Hele kommunen på nær to mindre arealer i den sydlige del og et lille areal i den østlige del er dækket af indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Dele af disse er oplande til afværgeoppumpninger for massive grundvandsforureninger.

Samlet set er hele arealet i kommunen dækket af enten OSD eller indvindingsoplande udenfor OSD. Byomdannelser i kommunen kræver derfor en undtagelse fra hovedreglen om at friholde disse fra OSD eller indvindingsoplande udenfor OSD.

Omkring 15 % af kommunens areal er udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI), der blandt andet i relation til byomdannelse betragtes som den mest sårbare områdeudpegning, hvor grundvandet skal beskyttes ekstraordinært. Her gælder således skærpede restriktioner for byudvikling og anden ændret arealanvendelse i henhold til Statens udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41.

Arealanvendelse

Gladsaxe Kommune er fuldt udbygget, og landzoneområderne langs Hillerød Motorvejen, Kagså og Bagsværd Sø samt Hareskoven kan ikke inddrages til byudvikling. I praksis vil byudvikling i Gladsaxe Kommune ske ved byomdannelse, og derfor oftest være en ændring af den eksisterende bebyggelse.

Grundvand

Den nuværende befæstelsesgrad i kommunen er meget høj, og det betyder en reduceret grundvandsdannelse. Dette udgør en begrænsning for, hvor meget grundvand der på bæredygtig vis kan indvindes.

Det er både i Statens og Gladsaxe Kommunes interesse, at der dannes tilstrækkeligt med grundvand, Det tilstræbes sikret ved ikke at øge den samlede befæstelsesgrad i kommunen ved byudvikling og anden ændret arealanvendelse.

  

Indvindingsoplande

Det bebyggede areal i Gladsaxe Kommune