Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Retningslinjer natur og fritid Områder for særlige drikkevandsinteresser Redegørelse for tillæg 3
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Grøn struktur og fritid
Naturbeskyttelse
Skovrejsning
Lavbundsarealer
Områder for særlige drikkevandsinteresser
Redegørelse
Redegørelse for tillæg 3
Redegørelse for tillæg 2
Redegørelse for tillæg 12
Redegørelse for tillæg 15
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Redegørelse for tillæg 3


Kommunen skal sikre, at der tages hensyn til grundvandsbeskyttelsen, når der planlægges for byudvikling. I kommuneplanen er områder med særlige drikkevandsinteresser udpeget. Der skelnes mellem OD, OSD og NFI områder (Områder med drikkevandsinteresser, Områder med særlige drikkevandsinteresser og Nitratfølsomme indvindingsoplande).

Den nordlige del af kommunen (Nord for Klausdalsbrovej / Motorring 3 / Buddinge Hovedgade / Søborg Hovedgade) er OSD-område, den sydlige del er OD-område, og områder bl.a. omkring Bagsværd og langs Kagsåen er NFI-område. Næsten hele kommunen er dækket af indvindingsoplande til almene vandforsyninger.              

Bortset fra fredede naturområder og andre beskyttede rekreative arealer er hele kommunen bebygget og udbygget. Der findes derfor ikke alternative placeringsmuligheder for byudvikling uden for OSD områder og indvindingsoplande.

Hele kommunen er dækket af to store regionale grundvandsmagasiner. Drikkevandsindvinding foregår dog kun fra det nedre kalkmagasin. Generelt er grundvandsressourcen godt beskyttet af et tykt morænelerlag. Langs Kagsåen og omkring Bagsværd er lerdæklaget dog tyndere. Den naturlige kvalitet af grundvandsressourcen er god, men grundvandsressourcen er stærkt påvirket af forureninger fra gamle industri, renserier, mv. Det er især klorerede opløsningsmidler der er et problem. Der pågår flere afværgeoppumpninger, som friholder indvindingerne for forurening, og Bagsværd Vandværk har i en begrænset periode fået tilladelse til at rense vandet med aktiv kul.

Nordvand A/S forsyner Gladsaxe med drikkevand. Det er Kommunens mål at 51 % af vandforbruget i Gladsaxe skal dækkes af produktion på Bagsværd og Søborg Vandværk (når Bagsværd Vandværk er renoveret). Resten bliver importeret fra Sjælsø Vandværk og HOFOR A/S.  Der er mulighed for at skrue op for importen af vand i tilfælde af forurening eller nedbrud på en af kommunens vandværker. Vand indvundet ved Kildeplads XIII og XIV behandles på Islevbro Vandværk, som tilhører HOFOR A/S.

Nærværende kommuneplantillæg er ikke i strid med vandhandleplaner, kommunale handleplaner eller indsatsplaner. Kommuneplantillægget vil medføre ændret anvendelse fra offentligt formål til boligområde, og bebyggelsesprocenten øges fra 25% til 50%. Den øgede bebyggelsesprocent vil kunne medføre øget befæstelsesgrad. I lokalplanlægningen vil der blive indført bestemmelser om regnvandshåndtering, der sikrer hensynet til grundvandet. Samlet set vurderer Gladsaxe Kommune, at ændringerne ikke vil få negativ betydning for grundvandet. 

Gladsaxe Kommune vurderer ikke, der vil være behov for tekniske tiltag til ekstra sikring af grundvandet som følge af kommuneplantillægget.

 

 

 

 

 

  

Den nordlige del af kommunen er OSD (Område med særlige drikkevandsinteresser. Den sydlige del af kommunen er OD (område med drikkevandsinteresser) De gule områder er NFI (Nitratfølsomme indvindingsområder).