Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Planstrategi 2016 Det vil vi... Det har vi gjort
| |
Gladsaxe - Vækstcentrum
Gladsaxe - Sammen
Det vil vi...
Levende Gladsaxe
Gladsaxe i forandring
Grønne Gladsaxe
Klimabevidste valg
Det har vi gjort
Beslutning
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Det har vi gjort

 

Siden vedtagelsen af Planstrategi 2012 er der i Gladsaxe Kommune gennemført et omfattende strategiarbejde og der er sat en lang række handlinger i gang. Planstrategi 2016 står på dette strategiske grundlag og derfor er der også en klar sammenhæng mellem det, vi vil arbejde med i den kommende planperiode, og det vi allerede har sat i gang.

En liste over vedtagne planer kan ses her: pdf planer_vi_har_vedtaget.pdf (79.1 KB)

 

De overordnede rammer

Byrådet har vedtaget Kommunestrategi 2014-2018, som sætter de overordnede politiske visioner og strategier for hele kommunen med fokus på otte målsætninger: Levende by i vækst, Alle børn skal lære mere, Unge i uddannelse og job, Bydele i social balance, Flere borgere skal leve sundere, Alder ingen hindring, Klimabevidste valg og Økonomisk råderum.

I Vækststrategien fastlægges retningen for arbejdet med en levende by i vækst, hvor der arbejdes i tre spor: Erhvervsudvikling, Byens udvikling og Velfærd på forkant.

Gladsaxe Kommune indgår i en lang række forskellige regionale samarbejder, eksempelvis Greater Copenhagen, Hovedstadens Letbane, Loop City, KLILOVAND og Energi på tværs. Hertil kommer en lang række andre samarbejder bundet op på forskellige fagområder, nogle med mange samarbejdspartnere og andre med en enkelt nabokommune. Fælles for samarbejderne er, at vi har fokus på at løse udfordringer, der går på tværs af kommunegrænser. Lokalt samarbejder Gladsaxe Kommune med boligselskaber, grundejerforeninger, grundejere, virksomheder, handelsforeninger og frivillige om alt fra klimatilpasning, by- og butiksliv, udvikling af bymidterne og erhvervsområderne og meget mere.

 

Levende by

Det omfattende strategiarbejde er fulgt op med vedtagelsen af By- og boligpolitikken i 2014. Politikken peger på en række potentialer for udviklingen af Gladsaxe, så vi også i fremtiden er en attraktiv boligby. Næste skridt bliver at få fulgt op på potentialerne og indarbejde dem i den fremtidige planlægning.

Tilsvarende peger bylivsanalysen GladsaxeLiv fra 2013 på nogle udviklingspotentialer for bylivet i Gladsaxe, pdf gladsaxeliv.pdf (27.2 MB). Byrådet har fulgt op på analysen, og der er gennem de seneste tre år arbejdet målrettet med at udvikle bylivet ud fra principperne for GladsaxeLiv. Eksempler på dette er midlertidige byrumsløsninger på Søborg Torv og i Værebro Park, flere opholdsmuligheder ved Bibliografen i Bagsværd og en kommende legeplads i Bibliotekshaven, der sammen med en ny forbindelse mellem haven og børnebiblioteket vil medvirke til at styrke sammenhængen mellem inde og ude. Nogle af de samme tanker ligger til grund for arbejdet med at udvikle Gladsaxe Idrætspark og arbejdet med forpladsen i Værebro Park. Næste skridt bliver at indarbejde principperne for GladsaxeLiv i en større del af vores planarbejde.

Buddinge By er et af de knudepunkter, der skal understøttes og udvikles til en attraktiv og velfungerende bymidte. Gladsaxe Kommune er i gang med at udarbejde en helhedsplan, der vil pege på mulighederne for at udvikle hele området. Samtidig er der nedsat et rådgivende udvalg, der skal arbejde med byliv i klimatilpasningen i Buddinge. Udvalget består af politikere og personer med forskellige kompetencer inden for området.

Der er igangsat et samarbejde med detailhandlen om at understøtte et varieret by- og butiksliv i bymidterne. Næste skridt bliver at udarbejde en fælles handlingsplan, hvor fokus lægges på de forskellige roller og bidrag, som parterne kan byde ind med i forhold til et fælles mål.

Byrådet har i 2015 fået udarbejdet en analyse af idræts- og bevægelsesfaciliteter i kommunen. Analysen peger på potentialer for udviklingen af de kommunale idrætsanlæg, og på den synergi, der kan skabes mellem selve anlæggene og deres omgivelser.

Byrådet har vedtaget en strategi for Social balance, der lægger sporene for det fremtidige arbejde med at styrke den sociale balance i de dele af byen, der i dag kæmper med store sociale udfordringer. Samtidig vil vi med strategien forebygge, at andre dele af byen i fremtiden bliver socialt udsatte.

 

Gladsaxe i forandring

Der er arbejdet videre med byomdannelsen ud fra de helhedsplaner, Byrådet har vedtaget. Blandt andet er der udarbejdet en analyse af omdannelsespotentialet i området omkring den nordlige del af Gladsaxevej, samt en trafikanalyse i Gladsaxe Ringby, der peger på behovet for nye tiltag. Herudover er der udarbejdet de første lokalplaner for House of Prince i Gladsaxe Ringby og Solhusene i Bagsværd Bypark. På tilsvarende måde er der udarbejdet helhedsplan og lokalplan for omdannelsen af den gamle Bagsværd Skoles areal til en ny bydel kaldet Bagsværdlund.

Som led i arbejdet med at udvikle erhvervsområderne, har Byrådet i samarbejde med erhvervslivet igangsat et samarbejde om at etablere et Business Improvement District (kaldet BID) i Gladsaxe Ringby. Dette arbejde er netop påbegyndt og udvikles i den kommende planperiode.

Byrådet har i 2014 vedtaget en Trafik- og Mobilitetsplan, der skal sikre god fremkommelighed for alle trafikarter på kommunens veje. Planen skal understøtte en bæredygtig udvikling ved at gøre det attraktivt at tilvælge kollektiv trafik og cykeltransport. Hermed kan vi nedbringe CO2, skabe bedre klima og et sundere liv for alle. Trafik- og mobilitetsplanen skal være med til at sikre, at den planlagte byudvikling i Gladsaxe kan realiseres med mange nye arbejdspladser, samtidig med, at der sikres en acceptabel fremkommelighed på de overordnede veje i Gladsaxe. Konkret følges planen op af mobilitetsprojekter i samarbejde med erhvervslivet i Gladsaxe, Mørkhøj og Bagsværd Erhvervskvarterer.

Gladsaxe Cykler er titlen på Gladsaxe Kommunes seneste satsning for at få endnu flere borgere til at vælge cyklen som deres primære transportmiddel. Under det samlede projekt er der igangsat en række tiltag og over de kommende år igangsættes nye, der tilsammen skal opfylde målet om, at Gladsaxe i løbet af 2018 bliver den 3. mest cyklende kommune i landet.

 

Grønne Gladsaxe

Arbejdet med en grøn strategi er igangsat i 2016. Den vil komme til at indeholde en strategi for den overordnede grønne struktur, og give bud på hvordan det grønne Gladsaxe kan styrkes og udvikles. Den nuværende Naturplan og potentialer i bynaturen vil indgå.

I regi af Loop City er der udarbejdet en Grøn-blå strategi, der blandt andet indeholder metoder til udpegning af grønne bykiler og grønne forbindelser, som efterfølgende skal indarbejdes i kommuneplanen.

For Bagsværd Sø er der udarbejdet en plejeplan, som skal sikre, at området plejes, så naturen bevares og udvikles, så Bagsværd Sø tilbyder rekreative oplevelser for alle. Planen sikrer samtidig gode forhold for sportsudøvelse og friluftsaktivitet på søen. Der er udarbejdet en VVM-redegørelse for et nyt rostadion på Bagsværd Sø. Næste skridt bliver at få realiseret planerne. 

Generelt fortsætter arbejdet med naturplanlægning. Der er i samarbejde med henholdsvis Herlev, Lyngby-Taarbæk og Københavns kommuner udarbejdet plejeplaner for de fredede områder, der ligger omkring kommunegrænserne. Tilsvarende er et samarbejde startet op mellem Herlev og Gladsaxe kommuner samt forsyningsselskabet Nordvand om et stort projekt for at nedsætte belastningen med spildevand til Kagsåen.

Naturformidlingsindsatsen tager afsæt i en strategi om, at indsatsen sker lokalt og digitalt, samt som opfølgning på gennemførte plejeplaner. De første QR-koder er opsat i Bagsværd Søpark, hvor alle kan få mere viden om den lokale natur. Tilsvarende er der forberedt til næste opsætning ved Bagsværd Sø og i Smør- og Fedtmosen.

Gladsaxe Kommune har i gennem mange år samarbejdet med Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe, der på frivillig basis har bidraget til at bekæmpe og begrænse udbredelsen af invasive plantearter. Byrådet har haft et ønske om at undersøge mulighederne for at udbygge samarbejdet med frivillige og foreninger om at øge naturindholdet og forbedre plejen. På afholdte frivillighedsdage har mulighederne for at indgå samarbejder på naturområdet været afsøgt.

 

Klimabevidste valg

En række aktiviteter er sat i værk i 2015 for at indfri effektmålene i Kommunestrategien og CO2-og Miljøplanens mål om at udlede 40 procent mindre CO2 i 2020 end i 2007. Fokus har været på forpligtende energisamarbejder med boligafdelinger, energikampagner over for boligejere og energiledelsesnetværk for virksomheder. Via de forpligtende samarbejder med boligafdelingerne har vi fået afdækket potentialet for energibesparelse i det eksisterende etagebyggeri i Gladsaxe og mange (230) parcelhusejere har fået foretaget et energitjek og efterfølgende gennemført energiforbedringer i deres bolig.

Nye klimakvarterer er dukket op i 2015. Her samarbejder vi med beboere i rækkehusbebyggelser om både håndtering af regnvand og energiforbedringer af deres bolig. Erfaringer fra Porsevænget og Bondehavevej har vist, at der er et stort potentiale for at opnå energibesparelser. Samtidig er der en god mulighed for at opnå store besparelser på entreprisen, hvis man går sammen med sine naboer, når man skal renovere sin bolig.

Gladsaxe Kommune fortsætter med at gå foran og følger de ambitiøse planer for energirenovering af egne ejendomme og udbygning af fjernvarme baseret på vedvarende energi.

Indsatsen for at skabe bedre sammenhæng i trafikken og udbrede klimavenlig transport koncentrerede sig i 2015 om samarbejde med virksomheder om transportvalg, opstilling af ladestander og omstilling af den kommunale bilflåde til elbiler. Som én af meget få kommuner i region Hovedstaden lever Gladsaxe op til regionens mål om, at mindst 25 procent af kommunernes vognparker skal køre på el. Gladsaxe er én af kun et par kommuner, hvor alle hjemmeplejens biler kører på el.

I kommunens mange institutioner arbejder vi målrettet med miljøindsatsen. Alle madproducerende børnehuse og skolekantiner har opnået det økologiske spisemærke, der er etableret nye sorteringsordninger i en lang række institutioner og grønne handleplaner er blevet en integreret del af børnehusenes årsplaner.

Udbygningen med fjernvarme i Gladsaxe Kommune fortsætter. Gladsaxe Fjernvarme har senest fjernvarmeforsynet Mørkhøj Erhvervskvarter, store dele af Gladsaxe Ringby samt områder langs Buddingevej. Udbygningen er i gang langs Søborg Hovedgade og i de omkringliggende områder, hvor også de små boligkunder tilbydes fjernvarme. Her kommer udbygningen til at forløbe frem til 2018. Også Vestforbrændingen fortsætter udbygningen, hvor Bagsværd Erhvervskvarter, og de store institutions- og boligkunder i og omkring bymidten nu er fjernvarmeforsynet. Her foregår udbygningen især blandt de store institutions- og boligkunder i retning mod Lyngby-Taarbæk Kommune. 

I 2014 vedtog Byrådet sin første klimatilpasningsplan. Den udpeger de områder, hvor der er størst risiko for skader efter skybrud, og hvor Byrådet ønsker at prioritere sin indsats. Det højst prioriterede område er Buddinge, hvor der i 2015 blev udarbejdet en masterplan for området. Den udstikker rammerne for, hvor det er mest hensigtsmæssigt at anlægge de vandtekniske løsninger i området. Der skal i de kommende år arbejdes med, hvordan der kan skabes merværdi i form af nyt byliv i kombination med de vandtekniske løsninger.

Gladsaxe Kommune og forsyningsselskabet Nordvand har fra 2014-2015 etableret et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter i området omkring Høje Gladsaxe. Klimakvarteret består af en række sammenhængende klimatilpasningsprojekter, hvor der er arbejdet med forskellige former for løsninger, hvor vandet bliver håndteret på overfladen. Alle projekter har fokus på at skabe merværdi for borgerne i form af rekreative oplevelser og et styrket plante- og dyreliv. Klimatilpasningsprojekterne binder delområderne sammen, så hele området fremstår som et samlet blå-grønt byområde. Projekterne omfatter løsninger på Gladsaxe Idrætspark, langs Vandledningsstien, i boligafdelingen Marielyst og nye søer i Høje Gladsaxe Park. 

I både spildevandsplanen og klimatilpasningsplanen er borgernes håndtering af regnvand på egen grund samt separering af vejvandet vigtige strategier for at nedsætte belastningen på det fælleskloakerede system. Der er i 2015 etableret fem demonstrationshaver med regnbede hos private borgere, hvor andre borgere kan se løsningerne i praksis. Gladsaxe Kommune og Nordvand har i 2014-2016 hjulpet de store boligafdelinger Marielyst, Kildeparken og Kildevænget med at få etableret regnvandsløsninger på egen grund.