Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Planstrategi 2016 Det vil vi... Grønne Gladsaxe
| |
Gladsaxe - Vækstcentrum
Gladsaxe - Sammen
Det vil vi...
Levende Gladsaxe
Gladsaxe i forandring
Grønne Gladsaxe
Klimabevidste valg
Det har vi gjort
Beslutning
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Grønne Gladsaxe

 

Vision

Gladsaxe er en grøn bykommune. En sammenhængende grøn struktur af store naturområder, små parker og grønne byrum samt grønne forbindelser og passager binder byen sammen. Regnvandet udnyttes til at øge den rekreative og naturmæssige kvalitet af det grønne Gladsaxe.

 

Det gør vi...

 

1. Vi styrker en sammenhængende grøn struktur

Byrådet har fokus på at styrke byens grønne struktur. Det skal ske ud fra en langsigtet strategi for udviklingen af parker, naturområder og forbindelserne imellem dem. Som supplement til Fingerplanens grønne kiler udpeges grønne bykiler i kommuneplanen. Målet er at understøtte et mere finmasket net af grønne forbindelser og passager, lokalparker og byrum, som sikrer borgerne god adgang til grønne oplevelser i hverdagen og til de store regionale udflugtslandskaber.

 

2. Vi understøtter udviklingen af grønne værdier i områderne omkring letbanen

Byrådet ønsker, at områderne omkring den kommende letbane udvikles, så de bidrager til et godt hverdagsliv i grønne omgivelser. Der er særligt fokus på udviklingen af løsninger, der håndterer regnvand og bidrager med natur- og oplevelsesværdi.

 

3. Vi arbejder for at fremme en bæredygtig natur

Byrådet arbejder for at fremme en varieret og bæredygtig natur, som er grundlag for en høj grad af biodiversitet, og som er robust overfor klimaforandringer. Forbindelser på tværs af naturområder og parker skal være gode spredningskorridorer for dyr og planter. De store fredede naturområder i byens kant beskyttes og udvikles med afsæt i egne og tværkommunale plejeplaner - herunder med særligt fokus på at udvikle praksis for håndtering af invasive arter og øge det rekreative indhold.

 

4. Vi arbejder for mere natur i byen

Vi tænker ny bynatur ind i vores planer for at styrke Gladsaxes identitet som en grøn bykommune og som led i at skabe gode rammer for et mangfoldigt GladsaxeLiv. Byrådet har fokus på, at projekter udvikles ud fra et helhedsorienteret perspektiv, som kombinerer behovet for klimatilpasning med at skabe rammer for et varieret byliv for alle samt for en bynatur, der føjer nye oplevelsesværdier til byens rum.

 

5. Vi udvikler rammer til et sundt og aktivt hverdagsliv

Byrådet arbejder for at fremme gode fysiske rammer for et aktivt hverdagsliv. Grønne byrum, parker og naturområder skal være attraktive supplementer til boligernes haver og friarealer og give mulighed for leg, bevægelse og idrætsudøvelse alene eller i sociale fællesskaber. Byrådet har fokus på, at den videre realisering af aktiviteter omkring Bagsværd Sø tilgodeser den store mangfoldighed af interesser.

 

Det gør vi fordi...

 

Gladsaxe har mange naturmæssige og rekreative kvaliteter. Det er vigtige parametre i den gode by og dermed også vigtige emner, hvis vi vil fastholde og tiltrække borgere og erhvervsliv. Naturen og det grønne bidrager med en lang række positive effekter for Gladsaxe. De store naturområder fungerer både som levesteder for dyr og planter og giver mulighed for rekreative naturoplevelser. De grønne byrum og stiforbindelser giver mulighed for motion i grønne omgivelser og plads til ophold. De private haver i boligområderne og de store kolonihaveområder bidrager til det samlede grønne indtryk. Udfordringen er at skabe bedre sammenhæng mellem de store naturområder i byens kant og de grønne byrum, så alle sikres god og let adgang til naturoplevelser. Invasive arter breder sig både i naturområderne og på de private arealer. Indsatsen mod de invasive arter skal løftes i fællesskab.

 

Store naturområder

I Gladsaxe er der flere store naturområder, som skov-, sø-, park- og moseområder i kanten af kommunen. De dækker ca. 15 % af kommunens areal. Især Hareskoven, Bagsværd Sø og Lyngby Sø samt Smør- og Fedtmosen er naturskønne områder, der rekreativt bliver benyttet af mange. Hovedparten af naturområderne er fredet. Kommunen udarbejder plejeplaner, som beskriver den pleje der foretages for at fastholde og udvikle områderne som levesteder for dyr- og planter og mulighederne for rekreative naturoplevelser. Flere af naturområderne i Gladsaxe strækker sig ind i nabokommunerne og er del af Hovedstadsområdets samlede grønne fingerstruktur. Plejen og udviklingen af naturområderne sker derfor i samarbejde med nabokommunerne. 

 

Beskyttelse og benyttelse

I de store naturområder ligger en udfordring i at finde den rette pleje og beskytte naturværdierne, så borgernes benyttelse af områderne også tilgodeses. De små parker og grønne byrum kan gøres mere attraktive for borgerne at benytte ved at skabe flere rektrative tiltag og en større variation af naturoplevelser. I Gladsaxe Kommune lever en række dyr og planter, som er sjældne og truede. De findes både i de store naturområder og i de private søer og haver. Det skal være let for borgerne at finde information om muligheder for at pleje deres natur, samt information om hvad naturområderne indeholder - både når de bevæger sig i naturen, og når de er hjemme. 

 

En grøn og tæt by

I Gladsaxe udvikles bymidterne og områderne omkring stationerne til nye, tætte byområder. Det kan ses som en modsætning til visionen om en grøn by, hvis der ikke samtidig arbejdes med de grønne værdier i områderne. Klimaforandringerne med øgede regnmængder og stigende temperaturer i de tætte byer betyder, at der er behov for en mere grøn by. Beplantning reflekterer solens stråler, giver skygge og medvirker til at sænke temperaturen i byen. De øgede mængder regn skaber behov for nye grønne elementer i byen, der både kan fungere som rekreative oaser og som led i klimatilpasning. Nogle steder kan grønne grøfter langs vejene være en mulighed. Andre steder skal der anderledes løsninger til. Udfordringen består i at finde den rigtige balance, så Gladsaxe bliver en grøn og tæt, bæredygtig by. Samtidig ligger der et potentiale i at se på det grønne i byen på en ny måde, fordi der kan være behov for andre typer af grønne byrum og beplantning, som i højere grad afspejler nutidige behov.