Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Planstrategi 2016 Det vil vi... Klimabevidste valg
| |
Gladsaxe - Vækstcentrum
Gladsaxe - Sammen
Det vil vi...
Levende Gladsaxe
Gladsaxe i forandring
Grønne Gladsaxe
Klimabevidste valg
Det har vi gjort
Beslutning
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Klimabevidste valg

 

Vision

Gladsaxe er en klimavenlig kommune, der både har fokus på klimaforebyggelse og -tilpasning. Klimaindsatsen består i at begrænse CO2-udledningen, øge andelen af vedvarende energi, reducere energiforbruget og håndtere de store mængder regnvand.

 

Det gør vi...

 

1. Vi omlægger energiforsyningen

Byrådet arbejder for, at energiforbruget i Gladsaxe Kommune er 100 % baseret på vedvarende energi i 2035. De fossile brændsler i energiforsyningen skal udfases, og energisektoren gøres mere effektiv. Byrådets strategiske beslutninger er samlet i en langsigtet strategisk energiplan, der skal sikre optimalt samspil mellem energibehov og energiforsyning. Især udbygningen af fjernvarmen til små og store forbrugere skal sikre den miljørigtige energiforsyning i Gladsaxe. Vi vil også nedbringe CO2-udledningen ved fortsat at optimere indsamlingen af affald, så størst mulige mængder af genanvendeligt affald ikke afbrændes.

 

2. Vi arbejder for klimavenlig transport

Vi indgår i regionale samarbejder om at udbygge den kollektive trafik og forbedre cykelforholdene for blandt andet at reducere CO2-udledningen fra trafikken. Letbanen langs Ring 3 og supercykelstier er fine eksempler på dette. Gladsaxe Kommune har med Loop City forpligtet sig til at arbejde for et sammenhængende net af bæredygtige transportløsninger og infrastrukturer. Lokalt har vi særligt fokus på de erhvervsområder, der i forvejen er under forandring, og på samarbejder med byens borgere og virksomheder om, at få flere til at benytte cykel, kollektiv transport og klimavenlige biler.

 

3. Vi har fokus på klima- og energihensyn i byomdannelsen

Byrådet har fokus på at indrette byomdannelsesområderne til tætte og bæredygtige byområder. I den fysiske planlægning er vi optaget af at stille de rigtige krav til klimatilpasning, energihensyn og bæredygtig transport, fordi det er vigtige elementer i indretningen af vores by.

 

4. Vi skaber plads til vandet

I den klimatilpassede by skal vi skabe plads til vandet lokalt i grønne løsninger på overfladen. Byrådet har derfor fokus på, at vandet fra de store skybrud håndteres, så der sker færre skader på bygninger, veje og materiel. Regnvandet skal bruges som en ressource til at få mere kvalitet i byen, og der skal vælges løsninger, der samtidig kan give merværdi i forhold til for eksempel natur, bevægelse, byliv og friluftsliv. 

 

5. Vi bruger de kommunale ejendomme som udstillingsvindue

I forbindelse med ombygninger og renoveringer på kommunale ejendomme bliver der løbende tænkt i mulighederne for håndtering af regnvand og energiforbedringer. De offentlige bygninger kan på den måde virke som udstillingsvindue og inspiration for grundejere og erhvervsliv.

 

Det gør vi fordi...

 

Klimaudfordringen er global og udledningen af drivhusgasser, primært CO2, vurderes at være årsag til klimaforandringerne. For at begrænse denne effekt og forebygge yderligere klimaforandringer er det nødvendigt at reducere CO2-udledningen. Det kan gøres ved at øge andelen af vedvarende energi i energiforsyningen og samtidig reducere det samlede energiforbrug. I Gladsaxe har vi en målsætning om at udlede 40% mindre CO2 i 2020 i forhold til niveauet i 2007. Indsatsen overfor klimaudfordringerne skal ses i et langt perspektiv. Der bliver tale om store investeringer, blandt andet i infrastruktur. Byrådet ønsker fremtidssikrede løsninger, og derfor skal indsatsen og løsningerne ses i et større perspektiv. Gladsaxe er en del af Hovedstadsområdet. Det er derfor vigtigt at samarbejde om klimaforebyggelse og -tilpasning på tværs af kommunegrænserne og finde fælles løsninger, der holder på sigt.

 

Transportens CO2-bidrag

Transporten er en af de største bidragydere til den samlede CO2-udledning i Gladsaxe Kommune, og udgør mere end en tredjedel af det samlede CO2-bidrag. Samtidig er CO2-bidraget fra transporten svagt stigende, mens det er faldende på alle andre områder. Det er dermed en af vores største udfordringer. Samtidig er det én af de udfordringer, vi ikke kan løse alene, og hvor regionale samarbejder bliver nødvendige.

 

Håndtering af regnvand

Konsekvensen af de klimaforandringer, der allerede er sket, er, at vejret i Danmark bliver vildere, varmere og vådere. Kloaksystemerne er ikke bygget til de store regnmængder, der kommer på kort tid. Det medfører en overbelastning af kloaksystemet og af vandmiljøet. Den kraftige regn og de voldsomme skybrud medfører samtidig oversvømmelser og tab af økonomiske værdier. Det udgør tilsammen den aktuelle udfordring i arbejdet med klimatilpasning. I Gladsaxe ligger udfordringen i at finde plads til vandet i byen og løbende tænke i, at løsningerne udformes, så de samtidig kan give merværdi i form af for eksempel byliv, idræt, sundhed, natur og undervisning.