Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Planstrategi 2016 Gladsaxe - Sammen
| |
Gladsaxe - Vækstcentrum
Gladsaxe - Sammen
Det vil vi...
Beslutning
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Gladsaxe - Sammen om udviklingen

 

Hvorfor og hvordan vil vi samarbejde?

I Gladsaxe Kommune er vi bevidste om, at mange af den kommende tids udfordringer kun kan løses ved samarbejde. For at nå vores mål skal vi gøre aktivt brug af de ressourcer, der findes hos alle relevante aktører på en målrettet og vedkommende måde og på det rette tidspunkt i forløbet. Det gælder både lokale løsninger, og projekter der rækker ud over kommunegrænsen.

Nogle udfordringer kan vi kun finde langsigtede og holdbare løsninger på, hvis vi samarbejder over kommunegrænserne. Det er udfordringer som jobskabelse, natur-, klima- og energiudfordringer samt trafik- og mobilitetsudfordringer eksempler på.

Andre udfordringer er af mere lokal karakter. Ved at indgå samarbejder ser vi muligheder for at skabe en merværdi, der rækker ud over de kommunale kerneydelser, og som kan medvirke til at øge vores attraktion som god bolig- og erhvervsby. Derfor ønsker Byrådet, at borgere, virksomheder og boligselskaber er med til at skabe liv og aktivitet i byen, medvirker til at skabe bydele i social balance, håndterer regnvandet lokalt, reducerer udledningen af CO2 og bidrager på en lang række andre områder.

 

Vi tager ansvar i de regionale samarbejder

Byrådet lægger vægt på, at udfordringer, som er uafhængige af kommunegrænser løftes i fællesskab. Vi er optaget af, at Gladsaxe Kommune både har størrelse og evner, der forpligter til at gå foran og trække i de relevante regionale samarbejder.

I Gladsaxe arbejder vi hårdt for at skabe vækst og udvikling – ikke bare i kommunen, men i hele Greater Copenhagen. Greater Copenhagen-samarbejdet er et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark og Sydsverige, hvor vi står sammen om at fremme væksten i området. Her er Gladsaxe en yderst aktiv partner, og derfor finder vi også løsninger på de fælles vækstudfordringer som tiltrækning af arbejdskraft og trængsel i Greater Copenhagen – i samarbejde med virksomhederne.

Byrådet ønsker fortsat, at Gladsaxe Kommune indgår i alle facetter af Loop City-samarbejdet og samarbejdet omkring Hovedstadens Letbane. Samarbejderne skal sikre grundlag for en koordineret byudvikling samt hurtig og fleksibel kollektiv trafik til gavn for borgere og erhvervsliv i Gladsaxe og hele Hovedstadsregionen.

Energi på tværs er et samarbejde på tværs af kommunegrænser, hvor målet er et fossilfrit energi- og transportsystem baseret på 100 % vedvarende energi i 2050. Projektet samler aktørerne i Hovedstadsregionen og tager de første vigtige skridt frem mod en fælles energifremtid. Det kræver, at der tænkes i nye løsninger og nye samarbejder.

Gladsaxe Kommune spiller også en stor rolle i KLIKOVAND, der er et unikt, bredt samarbejde mellem kommuner og vandselskaber i Hovedstadsregionen. Målet er at finde fælles løsninger, der forebygger konsekvenser efter voldsomme regnskyl.

 

Vi samarbejder med nye parter lokalt og støtter aktivt medborgerskab

Gladsaxe Kommune har igennem mange år haft et godt samarbejde med erhvervslivet i kommunen. I de kommende år vil vi involvere erhvervslivet tættere i vores arbejde. Udarbejdelsen af Erhvervspolitikken er et godt eksempel på dette. Vi har også indledt tætte samarbejder med detailhandlen omkring udviklingen af bymidterne og med erhvervslivet om udviklingen af erhvervsområderne.

I Gladsaxe arbejder vi målrettet på at involvere byens borgere, boligselskaber, foreninger og virksomheder i energi- og klimaløsningerne. Vi arbejder tæt sammen med virksomhederne om energioptimering af produktion og bygninger, skift til miljøvenlig fjernvarme, samt øget brug af vedvarende energi og klimatilpasning. Vi samarbejder med boligselskaber- og foreninger om energirenovering af ældre ejendomme og håndtering af regnvand på egen grund. Vi tilbyder også byens boligejere klimatjek af deres boliger og hjælp til at komme i gang med at holde regnvandet på egen grund.

Frivillighedsområdet er et af de områder, hvor Gladsaxe tænker nyt. Byrådet vedtog en tværgående Frivilligpolitik i 2013, der sætter fokus på udviklingen af nye former for inddragelse af frivillige. Der skal rykkes på de gængse forestillinger om, hvordan fordelingen af opgaver mellem borger og kommune kan være. En "ny frivillighed" skal være kendetegnet ved en professionel inddragelse af frivillige i den konkrete opgaveløsning, og ved at de kommunale tilbud åbner døren for frivillige og indgår i nye former for partnerskaber og samarbejder. Der har været afholdt frivilligbørser, hvor frivillige har haft mulighed for at indgå aftaler enten med hinanden eller med Gladsaxe Kommune. I 2015 blev der i alt indgået 132 aftaler på 1½ time om alt fra lokaler, foredrag og kurser til samarbejde om tilbud til f.eks. børn og unge.

På naturområdet har Gladsaxe Kommune igennem mange år samarbejdet med Foreningen Lokal Agenda 21, der på frivillig basis bidrager til at bekæmpe invasive plantearter. Også selvbetjeningsløsningen "Tip Gladsaxe", hvor borgerne især indmelder placering af kæmpe-bjørneklo er medvirkende til at indsatsen mod invasive arter lykkes.

 

Vi har mod til at afprøve nye metoder

Borgerinddragelse i Gladsaxe Kommune skal medvirke til at:

  • skabe en fælles forståelse for problemstillingerne
  • kvalificere byrådets beslutninger
  • skabe en konstruktiv kontakt imellem parterne 
  • involvere en bred skare af borgere
  • orientere borgerne om sager, der vedrører dem

Udviklingen af vores borgerinddragelse går i retning af, at vi bliver bedre til at gøre aktivt brug af de forskellige ressourcer, der findes. Vi skal ikke kun gøre mere af det samme men have modet til at afprøve nye veje for at få en bedre dialog. Samtidig skal vi lære af de erfaringer, som vi selv og andre har gjort sig med borgerinddragelsen. En af udfordringerne er, at det ikke er alle grupper af borgere, der traditionelt blander sig i debatten. I et forsøg på at få en bredere skare af borgere i tale afprøver vi et forsøg med et digitalt borgerpanel, der er åbent for alle.

Byrådet har i 2015 besluttet at nedsætte to rådgivende udvalg (§17, stk.4-udvalg) omkring henholdsvis byliv og klimatilpasning i Buddinge samt etableringen af et nyt spillested for unge i Telefonfabrikken. Her er formålet at invitere nøglepersoner inden for de to områder til at komme med input og kvalificere byrådets beslutninger. De to rådgivende udvalg arbejder med udgangspunkt i kommisorier vedtaget af Byrådet og skal fungere i to år.

 

Vi skaber synergi på tværs af fagområder

Mange af vores udfordringer kræver også samarbejde på tværs af vores egen organisation. Inden for vigtige områder som for eksempel byudvikling, natur, klimatilpasning og tiltrækning af borgere og virksomheder, har vi derfor en tværgående organisering, som sikrer videndeling, koordinering og gode helhedsorienterede løsninger. Dette arbejde skal foldes mere ud i den kommende planperiode.